3. Bestemmelser og retningslinjer knyttet til hensynssoner

3.01. Retningslinjer til hensynssoner for bevaring av naturmiljø (pbl § 11.8 c)

Tjuvholmen, Majoren, Plentingen, Skeieholmen, Svartaskjeret, Ormøyholmen: viktige hekkeplasser for sjøfugl
− land- og vannarealene skal forvaltes på en måte som sikrer områdets fugleliv.
− skjøtsel av området skal tilpasses hekkende fuglearter.
− alle tekniske inngrep, unntatt sjømerker, skal unngås.
− området skal ikke tilrettelegges for opphold eller ilandstigning.
− ferdsel i hekkesesongen må unngås.

Hestnes: våtmarksområder og viktige beite- og rasteområder for trekkfugl
− dyrelivet i området skal ikke forstyrres.
− land- og vannarealene skal forvaltes på en måte som sikrer områdets fugleliv.
− alle tekniske inngrep skal unngås; masseuttak og utfylling i sjø- og landarealer skal ikke forekomme.
− strandsonen skal ivaretas; utfylte arealer skal vurderes tilbakeført til tilnærmet naturtilstand.
− området skal ikke tilrettelegges for opphold eller ilandstigning; eksisterende turveger skal vurderes beholdt.

Austre Åmøy: våtmarksområder og beite- og rasteområder for trekkfugl
− land- og vannarealene skal forvaltes på en måte som sikrer områdets vegetasjon og fugleliv.
− områdets helhetlige kulturlandskap skal opprettholdes.
− nye tekniske inngrep skal unngås; det tillates ingen inngrep som endrer terreng- eller vegetasjonstype i området; dette gjelder også nydyrking, gjødsling og drenerende tiltak.
− strandsonen skal ivaretas; utfylte arealer skal vurderes tilbakeført til tilnærmet naturtilstand.

Store Stokkavatn - Madlaforen: våtmarksområder og beite- og rasteområder for trekkfugl
− land- og vannarealene skal forvaltes på en måte som sikrer områdets dyre- og fugleliv; bekkedragets kantsoner skal ivaretas.
− viktige frilufts-, natur- og landskapsverdier skal ivaretas og skjøttes.
− tilsig av næringsstoffer til Møllebekken må ikke forekomme.
− områdets betydning for sammenhengende grønnstruktur skal ivaretas.

Langøy og Sandøy-arkipelet: særlig verdifullt natur- og kulturlandskap
− nye tekniske inngrep skal unngås; inngrep som endrer terreng- eller vegetasjonstype i området skal unngås; dette gjelder også nydyrking, gjødsling og drenerende tiltak.
− det kan tilrettelegges for enkelt friluftsliv, unntak for Sandøy nord.
− Land- og vannarealene skal ivaretas og skjøttes på en måte som ivaretar områdets landskapsverdi, vegetasjon, dyre- og fugleliv.
− kulturlandskapspreget skal opprettholdes.

Resnes ved Hålandsvatnet: særlig verdifullt natur- og kulturlandskap
− området skal skjøttes på en måte som ivaretar områdets landskapsverdi, vegetasjon, dyre- og fugleliv. Kulturlandskapspreget skal opprettholdes.
− nye tekniske inngrep skal unngås; inngrep som endrer terreng- eller vegetasjonstype i området skal unngås; dette gjelder også nydyrking, gjødsling og drenerende tiltak.
− biotopforbedrende tiltak skal vurderes igangsatt.

3.02. Retningslinjer til hensynssoner for bevaring av kulturmiljø (pbl § 11.8 c)
Trehusbyen:
1. Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen skal søkes bevart og områdenes særpregede miljø skal sikres og videreutvikles, jf. generelle bestemmelser for trehusbyen.
Kulturhistorisk havnelandskap
1. Innenfor hensynssonen skal minnene etter sjørelaterte næringer framstå som et sammenhengende lesbart historisk kulturmiljø.
2. Nye tiltak innenfor området skal utformes slik at de viderefører tradisjonelle byggemetoder i bygg og anlegg tilknyttet det maritime miljøet, og ellers sikrer sammenhengen mellom de ulike elementene i det kulturhistoriske havnelandskapet.

3.03. Retningslinjer til hensynssoner for båndlegging etter naturvernloven (pbl § 11.8 d)
To områder er båndlagte naturreservater etter naturvernloven:
− Gauselskogen (edelløvskog)
− Litle Marøy (fuglereservat)

3.04. Retningslinjer til hensynssoner for båndlegging etter kulturminneloven (pbl § 11.8 d)
Områdene er fredet i henhold til vedtak gjort etter lov om kulturminner, og omfatter fornminner og bygninger.
Søknad om tiltak som berører disse områdene skal forelegges Rogaland fylkeskommune v/fylkeskonservator.

3.05. Bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner for felles planlegging (pbl § 11.8 e)
Bestemmelse som gjelder alle områdene nedenfor:
− Eksisterende bygningsmessige og naturgitte kvaliteter skal sikres og innarbeides i en helhetlig plan.
Madla-Revheim:
− Bestemmelse: Området skal planlegges for blandet formål (bolig, næring, offentlig med mer).
Forusstranda nord:
− Bestemmelse: Området skal planlegges for næring eller blandet formål.
− Bestemmelse: Det tas stilling til rekkefølgekrav i forbindelse med flytting av asfaltverket og etablering av turdrag i strandsonen.
Dusavik II:
− Bestemmelse: Området kan reguleres til følgende formål: næring, idrett og friområde med turforbindelse
− Retningslinje: Området skal reguleres til energirelaterte industri- og lagerbedrifter med tilhørende kontorer.
− Retningslinje: Maksimum 15 prosent av utbyggingsarealet (BRA) i utbyggingsprosjekter i området skal tillates for kontorformål.
Forusstranda sør
− Bestemmelse: Området skal reguleres til boligformål. Friområde sikres med hovedturveg langs sjøen.
Sølyst
− Bestemmelse: Område skal reguleres til boligformål og friområde. Drift av gartneri tillates opprettholdt.
Kalhammarvigå
− Bestemmelse: Området tillates regulert til blandet formål bolig og næring.
− Bestemmelse: Utnyttelse må ta hensyn til lav tilgjengelighet med kollektivtransport.
− Bestemmelse: Det skal reguleres hovedturveg gjennom området.
− Bestemmelse: Hovedsykkelruten langs Dusavikveien (Byfjordruten) skal planlegges for høg standard og bygges ut på store deler av strekningen før området tas i bruk.

3.06. Bestemmelser til hensynssone for omforming (pbl § 11.8 e)
Området for avsetting av Ryfast-massene ved Jåttåvågen og ved Buøy
− Området tillates tatt i bruk for plassering av massene fra utbyggingen av Eiganestunnelen og/eller Ryfast etter en nærmere utredet logistikk for prosjektene.
− Områdeplanen skal avklare mengden masse som kan plasseres, og tidsavhengighet mellom utbygging i områdene og massedeponering.
Paradis - området som disponeres av Jernbaneverket
− Området kan ikke opparbeides før det er funnet annen plassering for Jernbaneverkets driftsanlegg.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.