2. Tematiske bestemmelser og retningslinjer

Tematiske bestemmelser og retningslinjer: Bebyggelse og anlegg

2.01. Bestemmelse om boligområde på Kalhammaren øst (pbl § 11.10)
1. Det skal reguleres en hovedturveg gjennom området.

2.02. Bestemmelser om områder for idrettsanlegg (pbl § 11.10)
1. Gjennom idrettsområdene skal det etableres turveger og turdrag som binder friområdene sammen.

2.03. Bestemmelser om brygge- og naustområder (pbl § 11.10)
1. Områdene anses som fullt utbygd. Dette gjelder ikke der plassering av nye naust/brygger er spesifikt markert i gjeldende reguleringsplan.
2. Generelle bestemmelser for brygger og naust, sammen med gjeldende reguleringsplan, legges til grunn for endringer av eksisterende brygger og naust.
3. Dersom det i saksbehandlingen avdekkes manglende samsvar mellom generelle bestemmelser og plan, må primært planen vurderes endret.
4. Det skal ikke tillates endringer av naturlig terreng ut over det som er nødvendig for bruken til lagring av båter, med mindre dette er spesifikt tillatt i gjeldende reguleringsplan.
5. Der tur- eller gangveg ikke er vist i gjeldende reguleringsplan, skal tiltak som kan forhindre etablering av en slik forbindelse ikke tillates.

2.04. Bestemmelser om etablering av handel (pbl § 11.10)
1. Detaljhandel skal lokaliseres i senterområder slik de er definert på plankartet og innenfor de rammene for m2 BRA som er gitt i tabellen under.
Arealrammer for handel skal løpende vurderes i forhold til byutvikling og utviklingen av handelen generelt, og tas opp til behandling hver gang kommuneplanen rulleres.

Bydel Senter Type senter m² BRA detaljhandel
Kommunen Stavanger sentrum

Regionalt senter

Bydelssenter for bydelene Eiganes- Våland og Storhaug

Fri etablering
Hundvåg Hundvågkrossen Bydelssenter 10.500
Tasta Tastarustå Bydelssenter 10.000
Madla

Madlakrossen

Kverntorget

Bydelssenter

Lokalsenter

30.000

4.500

Eiganes- Våland      
Storhaug Tinnfabrikken Lokalsenter 4.000
Hillevåg

Hillevåg torg

Tjensvollsenteret

Bydelssenter

Lokalsenter

40.000

1.500

Hinna

Jåttåvågen

Gauselsenteret

Bydelssenter

Lokalsenter

10.000

2.300

2. Nærbutikker med dagligvareprofJåttåvågenil og et forretningsareal på inntil 1.000 m• BRA kan etableres i tilknytning til boligområder utenfor sentre. Avstand mellom nærbutikker og mellom nærbutikker og bydelsGauselsenteret- og lokalsentrene skal være minst 800 meter.103
3. Handel med plasskrevende varer kan etableres i regulerte forretningsområder på Forus, utenfor influensområdet for kollektivtrafikk.

2.05. Bestemmelse om kjøpesenter Forus vest (Tvedtsenteret) (pbl § 11.10)
1. Det tillates handel med totalt inntil 15.000 m2 BRA salgsareal.

Retningslinjer for sentrene
1. Senterområdene er avgrenset i kommuneplanen. Senterstrukturen består av Stavanger sentrum og bydels- og lokalsentre.
2. Kommunale og regionale funksjoner som dekker behov for hele befolkningen skal fortrinnsvis ligge i Stavanger sentrum og sentrumsnære områder.
3. Offentlige og private servicefunksjoner skal fortrinnsvis knyttes til bydels- og lokal- sentrene. Det kan være forsamlingslokaler, ungdomshus, helsestasjon, lege, tannlege, fysioterapi, fritids-, kultur- og idrettstilbud, bibliotek, postkontor med mer. Det kan også vurderes å plassere dag- og eldresenter eller andre pleie- og omsorgsinstitusjoner i tilknytning til sentrene.
4. Det skal legges til rette for annen næringsvirksomhet og for boliger i sentrene.
5. Det skal være anlegg for lek.
6. Sentrene skal være konsentrert og ikke større enn at det sikres korte avstander og god oversikt.
7. Interne gater og plasser skal forbeholdes fotgjengere og opparbeides med høy standard.
8. Første etasje skal forbeholdes handel og publikumsrettet service.
9. Sentrene skal ha oversiktlige atkomstforhold og felles kundeparkering, gjerne i flerplansanlegg /parkeringshus.
10.Sentrene skal ligge ved hovedkollektivnettet, og busstopp skal ligge i eller i tilknytning til senteret.

2.06. Bestemmelser om mobilitetsplan (pbl § 11.10)
1. Ved etableringer av virksomheter over 50 ansatte eller utbyggingsprosjekter større enn 1.000 m2 BRA, skal det utarbeides mobilitetsplan for den samlede transporten som virksomheten skaper. Kravet skal også dekke søknad om bruksendring.
2. Mobilitetsplanen skal inneholde dokumentasjon på /vurdering av:
− Antall ansatte
− Besøksintensitet
− Omfang av vareleveranse og eventuelt godstransport. All transport inn og ut av virksomheten (personreiser til/fra jobb, reiser i arbeid, besøksreiser, varelevering, godstransport)
− Fordeling av transporten gjennom døgnet.
− Fordeling av virksomhetens samlede transport per transportmiddel
− Tilrettelegging for ønsket reisemiddelfordeling
3. Eventuell konsekvensutredning, skal alltid omfatte mobilitetsplan.

Retningslinjer om lokalisering av virksomheter
1. Arbeids- og besøksintensive virksomheter skal lokaliseres innenfor følgende influensområde (se temakart for Hovedkollektivnett på plankartet):
a) primært innenfor 1000 m fra Stavanger stasjon, samt innenfor 500 m-sonen langs kollektivakse sør, inkludert bybaneakse gjennom Forus.
b) sekundært kan slike virksomheter plasseres innenfor 500 m fra lokale knutepunkter (sammenfaller med bydelssentrene Madlatorget, Tastarustå og Hundvågkrossen), samt innenfor 300 m-sonen langs de øvrige hovedkollektivtraseer. Ved etablering her stilles det krav om parkeringsnormen som gjelder parkeringssone 1.
2. I nye planer skal industri- og lagervirksomheter ikke plasseres i områdene beskrevet i punkt 1a.

Tematiske bestemmelser og retningslinjer: Samferdsel og teknisk infrastruktur

2.07. Bestemmelse om Fv 44 og Rv 509, kollektiv og sykkel (pbl § 11.10)
1. Rv 509 og Fv 44 skal gi ha egne felt for kollektivtransport og eget tilbud for syklister.

Retningslinjer for kollektivtraseer
1. Langs hovedårene for kollektivtrafikk (temakart) skal buss/bybane sikres full framkommelighet gjennom egne felt eller andre tiltak for kollektivprioritering.
2. Syklister skal sikres god og sikker framkommelighet langs de samme hovedårene.

2.08. Bestemmelser om stoppesteder for kollektivtrafikk og kollektivknutepunkter (pbl § 11.10)
1. Kollektivknutepunkter og stoppesteder for buss/bybane skal ivareta tilgjengelighet for alle brukergrupper, med utforming i henhold til krav om universell utforming.
2. For alle bussholdeplasser skal det avsettes plass for leskur med minimumsstørrelse 4,0 X 2,5 meter. Ved kollektivknutepunkt skal det avsettes areal for doble leskur, sanntidsinformasjon og sykkelparkering

2.09. Bestemmelse om sykkelstamveg (pbl § 11.10)
1. Det skal sikres areal og påkoblingspunkter for en sykkelstamveg langs E39 fra Stavanger sentrum til Forus.

2.10. Bestemmelser om sykkelruter (pbl § 11.10)
1. Sykkelvegnettet skal planlegges ut fra de to standardene hovedrutenett og bydelsnett.
2. Ved bygging av nye sykkelveger og ved forbedring av eksisterende vegnett, skal et ensartet system og en helhetlig standard tilstrebes.

Tematiske bestemmelser og retningslinjer: Grønnstruktur

2.11. Bestemmelser om grønnstruktur (pbl § 11.10)
1. Det skal sikres god og sammenhengende kontakt innenfor og mellom friområdene.
2. All opparbeidelse og skjøtsel skal skje på måter som ivaretar landskapets karakter og egenart.
3. Vegetasjon skal være naturlig og stedegen.
4. Biologisk mangfold skal ivaretas, og det skal legges stor vekt på sikre grunnlag for biologisk mangfold.
Nye utbyggingsområder:
5. Minste bredde på hovedgrøntdrag er 40 meter. Unntaksvis kan bredde ned til 20 meter tillates på kortere strekninger hvor bebyggelse, o.a. ikke gjør 40 meter bredde mulig.
6. Største avstand mellom bolig og sikker atkomst til nære turområder skal være 500 meter
Friområde ved Madlatuå:
7. Militær øvingsaktivitet, inkludert øvelseskyting på eksisterende baner, kan finne sted ved Madlatuå, så lenge aktiviteten er betinget av forsvarets tilstedeværelse i Madlaleiren.

Retningslinjer om grønnstruktur
2. Anlegg og installasjoner i de grønne områdene skal ha lavest mulige livsløpskostnader. Kommunen skal investere med sikte på lavest mulig driftskostnader ved at anlegg og installasjoner skal være vakre og robuste, og med lite behov for vedlikehold.
Skjøtsel av turområder:
3. Skjøtsel skal som hovedprinsipp ta sikte på å utvikle et sterkt og mangfoldig naturpreg.
4. Anlegg skal skjøttes slik at de tilfredsstiller funksjonelle og sikkerhetsmessige behov, og fremmer trivsel for mennesker, dyre- og fugleliv.
Natur og biologisk mangfold:
5. Det skal lages skjøtselsplaner for alle større kommunalt eide naturområder i løpet av planperioden.105
6. Økt innsats i landskapskjøtsel skal finansieres i kommende rulleringer av handlings- og økonomiplaner.
7. Viktige naturtyper skal sikres gjennom riktig skjøtselsarbeid.
8. Inngrep skal unngås i områder som er kategorisert som svært viktige (A) i Stavanger kommunes naturdatabase. Dersom tiltak likevel er nødvendig, skal det utløse en plikt til å gjennomføre en detaljert kartlegging av det biologiske mangfoldet innenfor området i forkant av tiltaket. Tiltaket skal tilpasses slik at en unngår at naturverdier forringes.

2.12. Bestemmelser om turveger (pbl § 11.10)
1. Turvegnettet i Stavanger er vist på arealplankartet:
2. Hovedturvegene ligger langs østre og vestre kystlinje og sentralt i nord/sør-retning.
3. Lokale turveger består av turvegnettet som er registrert i friluftskartet for Stavanger.
4. Turforbindelser er i hovedsak gang- og sykkelveger eller lokalveger som er asfaltert.
5. Grønne spaserdrag går gjennom boligområder i den utbygde byen.
6. Turvegene skal opparbeides med visflate (synlig overflate) 2 - 2,5 meter og reguleringsbredde 3 meter, og skal opparbeides med grusdekke. Grusdekket skal ha riktig kvalitet (siktekurve) som sikrer universell utforming, spesielt med tanke på framkommelighet for bevegelseshemmede.
7. Turforbindelser og grønne spaserdrag kan ha annet dekke enn turvegene, men det skal framgå av vegutformingen at disse to kategoriene turveger er en del av turvegnettet i Stavanger.
8. Alle turveger skal tilfredsstille prinsippet om universell utforming. Stigningsforhold skal også være tilpasset det eksisterende terrenget. Deler av turvegnettet vil derfor kun være tilgjengelig med motorisert rullestol, og informasjon om stigningsforhold må skiltes.
9. Vegens sideareal inngår som del av hovedturvegene. Her skal det tilrettelegges for opphold og rasting. Benker, bord og avfallsbeholdere skal plasseres langs vegen som en del av anlegget, og skal tilfredsstille prinsippet om universell utforming.
10. Det skal tilrettelegges for bademuligheter der vegen ligger i tilknytning til vann og sjø.
11. Turveger som inngår i det kommunale gang- og sykkelvegnettet skal ha parkbelysning.
Turveger i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder):
12. Turveger i landbruksområder skal inngjerdes.
13. Krav til opparbeidelse defineres forøvrig i bruksavtaler som inngås.
14. Allmennheten skal ha god adgang til LNF-områder for å øke effekten av områdene som supplement til de nære turområdene.
Turveger i strandsonen:
15. Manglende lenker i hovedturdragene langs strandsonen er vist på plankartet. Fra Bjergsted over Kalhammaren til Dusavik skal det etableres ny turveg som forlengelse av turvegen langs østre kystlinje.
Turveger gjennom idrettsområder:
16. Grøntdrag med turveger skal gå gjennom idrettsanleggene med en korridorbredde på minimum 10 meter.

Tematiske bestemmelser og retningslinjer: LNF-områder

2.13. Bestemmelser om boliger i LNF-områder (pbl § 11.11)
1. Eksisterende lovlig fradelte og bebygde boligeiendommer i LNF-områder inngår i planen.
2. Erstatningsboliger, tilbygg og påbygg på eksisterende lovlig etablert bolig kan tillates
inntil BRA 160 m2.
3. Maksimal gesimshøyde skal være 4,7 meter og maksimal mønehøyde 7,7 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng
4. Bebyggelse skal ha saltak.
5. Nye boliger og etablering av flere boenheter tillates ikke.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.