Robust og nyskapende næringsliv

Næringsliv

Delmål
Stavanger skal være knutepunktet og drivkraften i næringsregionen.
Strategier
• Delta i arbeidet med regionale planer og strategier for næringsutvikling og internasjonal konkurransekraft.
• Utvikle virkemidler som gjør byen attraktivt for kunnskapsbedrifter. Utdanne, tiltrekke og beholde kompetent arbeidskraft.
• Samarbeide med næringslivet om å inkludere innvandrere i arbeidslivet.
• Samarbeide med næringslivet for å redusere utslipp av klimagasser.

Universitet og studenter

Delmål
Universitetet skal ha en sentral rolle i kommunens langsiktige utvikling.
En attraktiv og levende studentby. Utdannings- og forskningsmiljøer av høy kvalitet.
Strategier
• Ha en aktiv rolle i utviklingen av Stavanger som student- og universitetsby og i planleg- ging av studentboliger.
• Bidra til samarbeid om en helhetlig utbyg- ging av universitetsområdet.
• Styrke utviklingen av infrastruktur som kan bidra til økt internasjonalisering av universi- tets- og forskningsmiljøene.
• Styrke samarbeidet mellom utdannings- og forskningsmiljøene, næringslivet og kommunen.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.