Regionsenter med internasjonalt engasjement

Internasjonalt engasjement

Delmål
En by preget av åpenhet, inkludering og mangfold.
Stavanger kommune skal bidra lokalt til å utjevne global urettferdighet.
Strategier
• Bygge videre på etablerte internasjonale nettverk og utvikle nye nettverk.
• Bygge på innbyggernes internasjonale kontaktflate.
• Utvikle og delta i klima- og miljøprosjekter sammen med næringsliv, universitet og forskningsmiljøer.
• Øke deltakelsen i internasjonale forsknings- prosjekter innefor helse og velferd.

Stavanger i regionen

Delmål
Attraktiv kunnskapsby for alle innbyggere i regionen.
Strategier
• Utvide interkommunalt samarbeid om regionale planer, programmer og kommunale tjenester.
• Styrke samarbeidet innenfor storbyområdet som naturlig geografisk enhet.
• Arbeide for økt åpenhet og effektivitet i samarbeidet med andre kommuner i regionen.

Kultur

Delmål
En åpen og gjestfri kulturby basert på nyskaping og kvalitet.
Strategier
• Følge opp satsingsområdene i kulturplanen fram til 2017.
• Videreutvikle etablerte og planlegge for nye kulturarenaer.
• Planlegge kulturtilbud som gjenspeiler befolkningsutviklingen med økende andel innvandrere og eldre.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.