En god by å bo i

Befolkning og boliger

Delmål
En by som tar vare på knappe arealer ved begrenset vekst og høy tetthet.
Balansert befolknings-sammensetning i alle bydeler.
En by uten opphoping av dårlige levekår.
Strategier
Planlegge bolig- og tjenesteproduksjon på grunnlag av en velfundert framskriving av folkemengden.
• Videreføre en aktiv boligpolitikk som bidrar til likeverdige levekår i alle bydeler.
• Unngå deling av boliger, og planlegge for flere større boliger i sentrumsnære områder med opphoping av levekårsproblemer.
• Samordne boligbyggingen med skoletilbudet og tilgjengelighet til miljøvennlig transport.
• Øke andelen universelt utformede boliger.

Fortetting med kvalitet

Delmål
En grønn og vakker by med høy tetthet og gode levekår.
Strategier
• Planlegge for fortetting og effektiv utnytting av arealer i utvalgte områder i byen.
• Se fortetting i bolig- og næringsområder i sammenheng med kvalitetskrav for utearealer i all planlegging og saksbehandling.
• Planlegge for samlokalisering og felles bruk av grønne områder med tanke på rekreasjonstilbud til flere aldersgrupper.
• Benytte levekårsrapporter og samordne fortettingsprosjektene innenfor nærmere avgrensede områder.
• Utarbeide kvalitetskriterier for bolig- og næringsområder til bruk i planlegging og saksbehandling, samt utvikle virkemidler for å utnytte næringsområdene bedre.
• Forebygge og redusere støyproblemer, samt prioritere stilleområder

Barn og unge

Delmål
Attraktive og utviklende oppvekstmiljø i hele kommunen
Strategier
• Planlegge barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet, for positiv utvikling og læring i nærmiljøet.
• Tilrettelegge for god folkehelse med trygg, meningsfull og aktiv fritid.
• Utvikle hensiktsmessige samarbeidsformer med barn, unge og deres foresatte

Levekår og folkehelse

Delmål
God helse for alle.
Reduserte sosiale helseforskjeller.
Strategier
• Forebygge og begrense sykdom, og tilrettelegge for at flere brukere skal kunne bo hjemme lengst mulig.
• Følge opp kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse, og stille økte kvalitetskrav til idrettsanlegg.
• Ta i bruk ny tele- og velferdsteknologi, og utvikle tjenestene i samråd med utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer.
• Økt samhandling for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester, og systematisere samarbeid med brukerne om tjeneste- utvikling.
• Sørge for kompetanseutvikling og karriere- tilbud for å beholde dyktige medarbeidere og sikre nyrekruttering

Grønnstruktur

Delmål
Stavanger skal være en by som ivaretar innbyggernes grunn- leggende behov for naturlige omgivelser.
Alle innbyggerne skal ha tilgang til sammenhengende turveinett innen 500 meter fra boligen.
Strategier
• Styrke samarbeidet med nabokommunene om grønnstrukturen.
• Balansere målkonflikter mellom bruk og vern i utviklingen av de grønne områdene.
• Øke størrelsen og kvaliteten på grønne områder og
• Dimensjonere drift og vedlikehold i forhold til befolkningsvekst og klimaendringer.
• Gi strandsonen en særlig kritisk vurdering ved endringer i arealbruk.

Senterstruktur

Delmål
Stavanger skal ha en struktur med region- og kommunesenter, bydelssentre og lokale sentre.
Hvert enkelt senter skal ha en klar rolle i forhold til sitt nærområde og omland.
Strategier
• Sentrene skal være kompakte og oversikt- lige med korte avstander til funksjoner og kollektivtransport.
• Tilrettelegge for utvikling i Stavanger sentrum og ivareta sentrums historiske identitet som sjøfartsby, industriby og trehusby.
• Plassere sentrene i den enkelte bydel ut fra nærhet og tilgjengelighet for innbyggerne.
• Avgrense sentrene med hensyn til korte gangavstander og oversiktlighet.
• Utforme sentrene basert på universell utforming og estetiske hensyn.
• Legge til rette for innhold i sentrene som sikrer mangfold og attraktivitet.

Samordnet areal og transport

Delmål
Transportomfanget skal reduseres og miljøvennlige transportformer tas i bruk.
Konkurransekraften for kollektivtransport skal økes i forhold til privatbilen.
Stavanger kommune skal være en trygg og god by å være syklist i.
Næringstransporten skal ha tilgang til en godt fungerende infrastruktur.
Arbeidsplassintensive virksomheter skal ligge i bybåndet.
Strategier
• Koordinere krav til fortetting, lokaliserings- styring, parkering og kollektivtransporttilbud.
• Legge til rette for høyt antall arbeidsplasser nær Stavanger sentrum, i bybåndet og langs bybanetrasé gjennom Forus.
• Bruke parkeringsnorm som virkemiddel i utviklingen av Stavanger som miljø- og klimavennlig by.
• Legge til rette for gode sykkeltraseer og sikker sykkelparkering.
• Kreve mobilitetsplan for nye virksomheter og næringsbygg.
• Bruke bompenger som virkemiddel for

Miljøprofil i bygg

Delmål
Stavanger by skal redusere energiforbruk i og klimagassutslipp fra bygg og anlegg i samsvar med ordføreravtalen.
Strategier
• Fremme bruken av energikilder som medfører lavest mulig utslipp av klimagasser.
• Gå foran i arbeidet med å skape energieffektive bygg.
• Fremme bruk av miljøvennlige bygnings- materialer og utfasing av uheldige materialer.
• Bruke plankrav og utbyggingsavtaler aktivt for å stimulere til løsninger som fører til god måloppnåelse.
• Ha reguleringsbestemmelser om kvalitets- program som er tilpasset aktuelle utbyggings- oppgaver, og som spesielt ivaretar miljømål.

Samfunnssikkerhet

Delmål
En by som ivaretar innbyggernes liv og helse under ulike former for påkjenninger.
Strategier
• Kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen.
• Sikre beredskap for å kunne takle uventede påkjenninger.
• Planlegge for å forebygge vold i offentlige rom.
• Arbeide systematisk med samordnet innsats for å bedre trafikksikkerheten.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.