Vedtekter for skilt- og reklameinnretninger

Vedtekt til plan- og bygningsloven § 107. Trådte i kraft 01.04.1998. Sist justert 27.03.2006.

1.0 Alminnelige bestemmelser

1.1 Formål
1.11 Vedtekten skal sikre at Stavanger kommunes planer om estetisk vurdering og rehabilitering av våre felles omgivelser blir fulgt opp.
1.12 Vedtekten krever at det legges vekt på forholdet til natur, omgivelser og bebyggelse.
Arbeidet med et helhetlig uttrykk og utforming av arkitektoniske elementer, skilt, grafisk design, lys og fargebruk skal ha høy prioritet.

1.2 Definisjoner
Reklameinnretning omfatter plakater, skilt, bilder, symboler, figurer, ballonger, vimpler, flagg, lys, markiser, seil, transparenter som reklamerer for varer, tjenester og arrangementer.
• Reklametavle: Faste standardtavler vesentlig beregnet for oppklistring av reklame- plakater med tidsbegrenset varighet (board).
• Tilfeldig reklame: Reklameinnretning og plakater som klistres eller henges på vegger, stolper, gjerder mv.
• Variabel reklame: Reklameinnretning hvor budskapet endres mer enn én gang i døgnet, uansett om vekslingen skjer mekanisk, elektronisk, optisk eller på annen måte.
• Lysreklame: Alle typer reklameinnretninger som har lys eller er belyst.
• Lyskasser: Tavler med innebygd belysning, plassert mot bakgrunn eller i fri silhuett.
• Løsfotreklame: Flyttbare plakater, vimpler, flagg, vippeskilt, vareeksponering mv.
• Skilt er informasjons- og virksomhetsskilt som ikke inneholder reklamebudskap.
• Visuell eksponeringsflate: Flaten innenfor en tenkt omramming av ytterpunktene til reklameinnretningen alene eller i kombinasjon med andre reklameinnretninger som visuelt virker sammen. Bakgrunnsplater mv og andre markerte festeinnretninger er en del av eksponeringsflaten.

1.3 Søknad
1.31 Skilt, reklameinnretninger ol kan ikke settes opp uten at kommunen etter søknad har gitt tillatelse. Tillatelse kan bare gis inntil videre eller for et bestemt tidsrom.
1.32 Med unntak for lysreklame kreves ikke søknad for en enkelt reklameinnretning med eksponeringsflate under 0,7 m som settes opp flatt på byggverk eller innhegning, og som ikke bryter med bestemmelser i vedtekten. Innretninger som nevnt i første setning, og som har eksponeringsflate over 0,7 m² må ikke settes opp uten søknad.

1.4 Dispensasjon
Kommunalstyre kan gi dispensasjon fra denne vedtekt når det foreligger særlige grunner.

2.0 Reklameinnretninger, områdehensyn

Kommunen kan utarbeide eller kreve utarbeidet samlet skiltplan for et avgrenset område eller en bygning under ett.

2.1 Generelle bestemmelser
2.11 Lysreklame og variabel reklame må ikke oppføres, med unntak for forretningsstrøk, bydels- og bysentra. Lysreklame som er til sjenanse for boliger tillates ikke.

2.2 Naturlandskap og friområder
2.21 I naturlandskap, landbruksområder, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke oppføres reklameinnretninger.
2.22 Det samme forbud som fremgår av punkt 2.21 gjelder for skilt og reklame som er rettet mot slike områder, dersom det virker sjenerende eller skjemmende for områdene.

2.3 Bevaringsverdige og særpregede miljøer
2.31 Innenfor særpregede og historisk interessante miljøer kan det bare oppføres reklamer som i grafisk utforming, materialbruk, utførelse og farger er underordnet og tilpasset miljøets karakter. Dette gjelder uansett innretningens størrelse. Det skal også tas hensyn til innbyrdes forhold og skala mellom de aktuelle skilt og reklameinnretninger.
2.32 Reklametavler (boards) med skiftende reklame for varer, produkter og tjenester, tillates ikke oppsatt innenfor bevaringsverdige og særpregede miljøer.
2.33 Skilt og reklame som retter seg mot bevaringsverdige og særpregede miljøer, tillates ikke dersom de virker sjenerende eller skjemmende for dette miljøet.
2.34 Skilting langs sjøhusrekken i Vågen, Skagen 7-35, underlegges spesielle hensyn som følge av den byfasaden dette sammenhengende området utgjør. Det legges vekt på at skilting tilpasses miljøet og fasadene som en helhet. Reklame tillates ikke.

 2.4 Boligområder
2.41 I boligområder må det ikke føres opp reklameinnretninger. Mindre reklameskilt på forretninger, kiosker o.l. kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer boligene.
2.42 Skilt og reklame som retter seg mot boligmiljøer tillates ikke dersom det virker sjenerende eller skjemmende for dette miljøet.
 

2.5 Områder for forretninger og kontorer, senterområder
Bestemmelsene i punkt 2.1 gjelder tilsvarende. Dersom slike områder kommer inn under område for bevaring, gjelder bestemmelsene i punkt 2.3 i tillegg.

2.6 Industriområder
Bestemmelsene i punkt 2.1 gjelder tilsvarende. Dersom slike områder kommer inn under område for bevaring, gjelder bestemmelsene i punkt 2.3 i tillegg.

3.0 Formingskriterier

3.1 Generelt
3.11 Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til bygningen/bakgrunnen, og omgivelsene. Skjemmende utførelse og farger er ikke tillatt, og kan kreves endret.
3.12 På byggverk skal skilt og reklamer være underordnet, og harmonere med bygningens utforming, proporsjoner og karakter, og det skal tas hensyn til nabobebyggelse. Dominerende reklame tillates ikke. Skilt skal ikke være eller virke sammenhengende over hele eller store deler av fasaden. Farger og hovedoppdeling av fasader på bygget og nabobyggene skal respekteres. Skilt skal ikke strekke seg over på nabobygninger, og skal fortrinnsvis plasseres lavt på fasaden, normalt ikke over 1. etasje på småhus og ikke over vinduer i 2. etasje på større bygg.
3.13 Skilt, reklamer ol skal ikke være til hinder for ferdsel eller til fare for omgivelsene.
3.14 I områder der reklametavler tillates, må det ikke oppføres innretninger med større sammenhengende areal enn 7,0 m². Ved flere tavler nær hverandre regnes den samlede visuelle eksponeringsflate som ett skilt.
3.15 I industri og næringsområder hvor det er flere virksomheter, skal informasjons- og henvisningsskilt så langt som mulig være samlet i felles presentasjon, fortrinnsvis på bygning. Skilt skal ikke være dominerende.
3.16 Frittstående reklamesøyler for skiftende reklame tillates ikke. Frittstående plakatsøyler beregnet for lokale oppslag skal avpasses, og stå i forhold til omgivelsene og eventuell annen reklame i området. Plasseringen må ta hensyn til siktlinjer og fotgjengertrafikk.

3.2 Lysende og variabel reklame
Skilt og reklame i form av lyskasser skal ikke benyttes. Lyskasser kan likevel tillates i forretningsstrøk, bydelssentre og sentrale byområder, dersom utformingen er med lukket front og sider, slik at bare tekst og/eller symboler gir lys.

3.3 Skilt og reklame på bygninger og faste innretninger
3.31 Uthengsskilt på bygninger ol skal ikke ha større bredde enn 100 cm. Fri høyde over grunnen skal være minst 250 cm. Framspringet må ikke være lenger ut enn at det er minst 50 cm fri horisontal avstand til fortauskant.
3.32 For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og ett veggskilt. Antallet kan økes for arealkrevende virksomheter og for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller gate.
3.33 Skilt og reklame må ikke plasseres på møne, takflate, takutstikk eller gesims. Kommunen kan gjøre unntak for åpne lysrørskilt med frittstående bokstaver ol.
3.34 Skilt og reklame på vinduer, herunder plakater, maling eller plastfolie omfattes av vedtekten, såfremt innretningene ikke er naturlig del av en skiftende vindusutstilling.
3.35 Markiser skal avpasses etter bygningens oppdeling, ha samme bredde som vinduer og døråpninger og skal ikke være dominerende. Som hovedregel tillates ikke reklame på markiser. Etter en helhetsvurdering kan virksomhetens firmanavn/logo aksepteres. Markiser som vender mot offentlig sted skal ha fri høyde min 220cm over grunnen. Fremspringet må ikke være lenger ut fra veggliv enn 200cm i sentrumssonen, og slik at det er minst 50 cm fri horisontal avstand til fortauskant.

3.4 Bensinstasjoner og kiosker
3.41 Skiltvedtekten gjelder for bensinstasjoner og kiosker.
3.42 Pumper og annet utstyr skal ha moderat merking. På pumpetak eller gesims tillates ikke lysende reklamebord.

3.5 Diverse reklameinnretninger
3.51 Tversoverreklame (over gate, plass mv) og løsfotreklame, som flyttbare innretninger for plakater, vimpler, flagg, vippeskilt mv tillates ikke. Unntak kan gis for helt bestemte områder og/eller situasjoner.
3.52 Transparenter, seil, flaggstenger, flagg, vimpler, bannere, ballonger mv omfattes av vedtekten. For særlige, kortvarige tilfeller kan det gis unntak fra vedtekten.
3.53 Arenareklame, som ikke orienteres inn mot selve området, omfattes av vedtekten.

4.0 Pålegg om fjerning og endring
4.1 Kommunen kan gi pålegg om å fjerne eller endre reklamer som er i strid med denne vedtekt.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.