Omtale av arealplankartet

Arealplankartet følger kommuneplanen som eget trykket kart. Plankartet er revidert i henhold til den nye plan- og bygningsloven med de nye arealformålene og med bruk av hensynssoner. Kartet har målestokk 1:20 000. På plankartet er det i tillegg vist egne oversiktskart for følgende fem tema: Hovedkollektivnett, hovedsykkelvegnett, soner for parkeringsnorm, hensynssoner for båndlegging etter kulturminneloven og hensynssoner for støy. Arealplankartet finnes også digitalt, utført i henhold til nasjonale standarder for framstilling av kommuneplankart.

Oversiktskartene nedenfor viser endringer i revidert arealplankart i kommuneplanen for 2010-2025.

 

 

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.