Grønnstrukturen

Arealregnskap
Idrettsanlegg vises nå på plankartet som eget formål under byggeområder. Det medfører at arealregnskapet for de grønne områdene må føres på ny. Alle områder er digitalisert, og denne revisjonen av planen vil dermed danne grunnlag for arealregnskapet for framtiden.

I kommuneplanen for 2006-2021 ligger regionalt grøntdrag som et ”retningsgivende” tilleggsformål over hovedformålet. Arealene er i samsvar med den overordnede grønnstrukturen i den gjeldende fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren.

Ved denne revisjonen av kommuneplanen vises den regionale grønnstrukturen som hensynssone grønnstruktur. Avgrensing av hensynssonen er nå tilpasset den nye plan- og bygningsloven. Det innebærer at de delene av hensynssonen som ligger over hovedformål friområde er fjernet.

Hensynssoner for vern av naturmiljø
Hensynssoner i arealplankartet skal balansere målkonflikter. Natur- og landskapsvernområder som var vist som båndlagte områder for regulering i kommuneplan for 2006-2021 er nå vist på arealplankartet som hensynssone for naturmiljø. Bestemmelsene til hensynssonene angir hvilke hensyn som skal tas, og om det er nødvendig å regulere områdene. Det er foreslått flere nye områder og utvidelser av eksisterende områder:

• Øygruppa som består av Langøy, Sandøy, Klovningen, Egrøy, Litla Lindøy, Davidsholmen med flere, er vist med hensynssone for naturmiljø. Øygruppa er det største inngrepsfrie området i kommunen og er svært verdifullt som utfartsområde. Behovet for utfartsområder er stadig økende, og konfliktgraden mellom boligutbygging og friluftsliv på Langøy øker for hvert år som går. Reguleringsplan 1201 Langøy gir mulighet for økning av boligtallet fra 10 boliger i dag til minst 40 boliger ved full utbygging. Årsaker til at området ikke er bygget ut ennå, er at det ikke foreligger utslippstillatelse for avløpsvann, og at det er krav om samlet plan og utbygging av infrastruktur før nye boliger kan bygges. Langøy har båtanløp på grunn av fast bosetting. Hensynssonen foreslås utvidet slik at den også omfatter søre del av Langøy. Det er derfor behov for å vurdere området på nytt, og det foreslås at reguleringsplan 1201 Langøy oppheves eller erstattes av ny plan.
• I Madlaforen er det våtmarksområder og beite- og rasteområder for trekkfugl og her skal plante- og dyrelivet ha førsteprioritet. Dette er ivaretatt med en ny hensynssone som forplikter Forsvaret til å ta særlige hensyn ved ulike tiltak.
• Hensynssonen ved Håhammarbrautane skal sikre den naturlige strandengen ved skytebanen.
• Hensynssonen for våtmarksområdet på Resnes ved Hålandsvatnet er foreslått for å sikre tilstrekkelig vanntilførsel til området. For å beskytte området mot uønsket næringstilførsel fra de tilstøtende jordbruksarealene, må kommunen som jordbruksmyndighet også inngå avtaler med de enkelte grunneierne om begrensninger i bruk av gjødsel.
• Hensynssonen ved Litle Stokkavatn er redusert slik at den nå er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Brygge/naust-områder
I kommuneplanen for 2006-2021 er brygge/naustområdene vist som friområder. Hensikten var å sikre allmenn tilgang til strandsonen. Et begrenset antall naust ble sett på som en naturlig del av strandsonen. Gjennom årenes løp er mange områder i strandsonen blitt stadig tettere utbygd av brygger og naust. Den opprinnelige intensjonen om allmenn tilgang til strandsonen er vanskelig å oppnå. Dette gjelder særlig på Hundvåg og de andre øyene.

På arealplankartet er arealformålet for brygge/naustområdene endret fra friområde til annet område for bebyggelse og anlegg. Det gir hjemmel for bestemmelser som hindrer videre utbygging.

Områdene anses som fullt utbygd, og gjennom framtidig reguleringsarbeid vil Stavanger kommune arbeide for å bedre tilgangen til strandsonen for allmennheten. Hensynssone grønnstruktur er lagt over hovedformålet for å gi signal om kommunens intensjon knyttet til allmenn ferdsel i strandsonen.

Landbruks-, natur- og friluftsområder
Landbruksområdene i kommuneplanen for 2006-2021 videreføres med følgende endring: et område på 250 daa ved Dusavik foreslås omdisponert til næringsformål, se side 78. Ved Nore Sunde foreslås det en justering av den langsiktige grensen for landbruk, uten arealmessige konsekvenser. Se omtale side 75.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.