Kulturminner

Forslag til kommunedelplan for kulturminner legges ut til offentlig ettersyn samtidig med revidert kommuneplan. Arealplankartet i kommuneplanen viser områdene med ulike verneformål omtalt i kommunedelplanen.

I arealplankartet er det lagt inn hensynsssone båndlegging etter kulturminenloven, som omfatter automatisk fredede kulturminner og vedtaksfredede kulturminner. Dette er forhold som ikke er gjenstand for vurdering i kommuneplanarbeidet.

Arealplankartet viser følgende hensynssoner for bevaring av kulturmiljø:
• Trehusbyen med lik avgrensing som i kommuneplan 2006-2021. Tidligere estetiske retnings-linjer for trehusbyen er omarbeidet til generelle bestemmelser i revidert kommuneplan.
• Kulturhistorisk havnelandskap med tilhørende retningslinjer er nytt i denne kommuneplanen.

Kulturminneplanen gir utfyllende informasjon om verneformål som er foreslått i kommuneplanens arealdel.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.