Bebyggelse for offentlig tjenesteyting

Barnehagebruksplanen vil foreslå nye barnehager i områder med lav dekning. Målet er akseptabel gangavstand fra bolig til barnehage og liten trafikkbelastning av boligområder. I områder med overkapasitet vil barnehager som ikke møter dagens krav, bli vurdert avviklet. Det er ikke avsatt tomter til nye barnehager i denne kommuneplanen. Med bakgrunn i barnehagebruksplanen, vil det bli avsatt tomter i reguleringsplaner og i kommuneplan for 2014 – 2029.

Det er ikke avsatt nye arealer til skoleformål i denne kommuneplanen. Skolebehovet vil bli utredet i skolebruksplanen, med bakgrunn i framtidige befolkningsframskrivinger.

I denne kommuneplanen er vurdert areal til sykehjem i Lervig, Jåttå Nord, Bekkefaret og Hundvåg. Tomter til de to førstnevnte avklares i pågående planprosesser. Tomt i Bekkefaret bør vurderes i kommende reguleringsplaner og kommuneplan for perioden 2014-2029. Tomt til nytt sykehjem på Hundvåg skal vurderes i kommende reguleringsplaner. Eksisterende sykehjem på Hundvåg er inneklemt mellom svært viktige turdrag samtidig som adkomsten er problematisk. Utvidelse av sykehjemskapasiteten i bydelen bør derfor skje på ny tomt.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.