Bebyggelse for kombinerte formål

Madla - Revheim
Området mellom Madlaleiren og Regimentveien inngår i hensynssone med krav om felles områdeplan. Område II i kommuneplanen for 2006-2021 nord for Revheimsveien inngår i samme hensynssone. Kommunen skal utarbeide konsekvensutredning og gjennomføre plankonkurranse i forbindelse med utarbeidelse av overordnet plan for området.

Rådmannen har drøftet prinsipper for framtidig kryssplassering på Revheimsveien med Statens vegvesen. Prinsippet inneholder kulvert forbi Revheim kirke, omlegging av Regimentveien og et hovedkryss som betjener tilliggende nytt utbyggingsområde. Videre planlegging av riksveg 509 og kryssplassering på riksveg 509 og på Regimentveien kan dermed skje uavhengig av framdriften av kommunens planlegging av utbyggingsområdet.

Madlaleiren beholdes til forsvarsformål i denne revisjonen av kommuneplanen. Se omtale av ny hensynssone for naturmiljø langs Madlaforen i kapitlet Grønnstrukturen.

Madla - Revheim sett fra sør. Foto: BitMap

Forusstranda nord
På plankartet er Forusstranda nord vist som hensynssone med krav om felles områdeplan.
Friområde og turveg er foreslått lagt inn i strandsonen i tråd med overordnet mål for framtidig utvikling. Friområde er foreslått i strandsonen.

Endret arealbruk ble vurdert ved forrige rullering av kommuneplanen. Det var da viktig å sikre eksisterende sjørettede næringsområder. Analyser av risiko og sårbarhet utelukket boligbygging i en faresone på 300 meter rundt asfaltverket. Erverv ble derfor vedtatt opprettholdt som arealformål.

Det er et mål at området får høyere utnytting. Kommunen vil derfor ta opp med fylkeskommunen og nabokommunene spørsmål om lokalisering av asfaltverket i regional sammenheng.

Paradis
Forslaget til reguleringsplan er vist på plankartet. Paradis er vist som utbyggingsområde for kombinerte formål. Driftsområdet for Jernbaneverket er vist som hensynssone for omformingsområde. Kommunen ønsker å legge til rette for endret arealbruk i videre planlegging.

Kommuneplanenen for 2006-2021 viser areal for småbåthavn i Hillevågsvatnet som er mindre enn nåværende situasjon. Bystyret vedtok utvidelse av småbåthavnen i Hillevågsvatnet i behandlingen av kommunedelplanen for småbåthavner etter høringsprosessen. Foreslått utvidelse samsvarer med eksisterende etablerte småbåthavn og bystyrevedtaket. Endringen legges ut til offentlig ettersyn ved kommuneplanrevisjonen.

Kalhammarvigå
På plankartet er Kalhammarvigå vist som hensynssone med krav om felles områdeplan. Området kan bygges ut med kombinerte formål. Kalhammarvigå har lav tilgjengelighet med kollektivtransport. Området kan ikke utnyttes til besøksintensive næringsformål. Arealbruk, utbyggingstetthet og mobilitetsplan må gjenspeile tilpasses tilgjengeligheten. Hovedsykkelruten langs Byfjorden skal bygges ut koordinert med utviklingen av området.

Dusavik II
I foreløpige notater som inngår ved revisjon av fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren karakteriseres Dusavik som et strategisk viktig næringsområde for lager- og produksjonsvirksomheter. Området egner seg godt til oljerelatert virksomhet og bedrifter med behov for nærhet til dypvannskai. Dusavik er av regional betydning, men har få tilgjengelige tomter for utbygging. Rådmannen anbefaler på bakgrunn av dette at næringsområdet utvides med Dusavik II. På plankartet er området vist med hensynssone som krever felles områdeplan for hele området innbefattet framtidig gravplass øst for Tastamyrveien. Det er satt av areal til grøntdrag langs Tastamyrveien. I framtidig områdeplan skal det vurderes om et idrettsanlegg skal innpasses.

LNF-området utenfor langsiktig grense for landbruket foreslås omdisponert til næringsformål. Forslag til ny retningslinje tillater ”energirelaterte industri- og lagerbedrifter med tilhørende kontorer”. Retningslinjen anbefaler også at områdeplan for området kan tillate maksimum 15 prosent av utbyggingsarealet (BRA) i hvert byggeprosjekt disponeres til kontorformål. Resten av bygningsmassen skal reguleres og utnyttes til industri- og lagervirksomhet.

Rådmannens begrunnelse for å foreslå utvidelsen er å bidra til næringslivets utvikling innenfor fornybar energi, og øke muligheten for kompetanseoverføring mellom olje og gass og nye energiformer. Det er også aktuelt å flytte hit industri- og lagerbedrifter som i dag er uheldig lokalisert i bybåndet nord/sør, der det i stedet er ønsket virksomheter med mange ansatte og besøkende.

Gjennom boligutbyggingsplanen vil kommunen ta stilling til om Dusavik II-området skal bli et hovedutbyggingsområde for næringsformål. Hensikten vil være å oppnå best mulig styring med utviklingen i området. Det er viktig å unngå at Dusavik utvikles til et handels- og kontorområde.

Dusavik. Copyright Blom geomatics AS

Konsekvensutredning på kommuneplannivå for Dusavik II

Transport
Østlig del får middels høy kollektivbetjening, vestlig del lav kollektivbetjening. Biltilgjengeligheten er god med nærhet til E39. Bruken av området skal begrenses til bedrifter innenfor industri og lager og kun kontorer som er nødvendig for driften. Hvis den faktiske bruken blir endret, får det svært uheldige konsekvenser med økende bilbruk til persontransport. I utstrekning er nytt og gammelt Dusavik-område til sammen nesten like stort som Forus vest.

Landbruk
250 dekar LNF-område omdisponeres til annet formål. Av dette er omtrent 170 dekar fulldyrket jord.

Naturmangfold
Det er ikke påvist viktige biotoper i pågående planarbeid. Konsekvenser må vurderes nærmere i arbeidet med områdeplanen.

Landskap
Konsekvenser for landskap må utredes og visualiseres i områdeplanen.

Risiko og sårbarhet
Det finnes en rekke utskilte tomter med boliger i området. Konsekvenser for disse og tilliggende boligområder må vurderes nærmere i arbeid med områdeplanen.

Plassering av tunnelmasser fra Ryfast og Eiganestunnelen

Områder for plassering av tunnelmasser er vist på plankartet med hensynssone for omforming. Massene krever et deponivolum på ca 3,8 mill m3 anbrakte masser. Bestemmelse forutsetter at områdene kun kan benyttes til plassering av massene etter nærmere utredning av logistikk og etter vedtatt områdeplan.

Massene transporteres på lektere, eventuelt store dumpere med akseltrykk som ikke er tillatt på ordinært vegnett. Med tanke på støy, støv og trafikksikkerhet er det en fordel om transport kan skje på egne anleggs- eller på hovedveger. Kjøreavstandene bør være kortest mulig.

Buøy og Jåttåvågen er vurdert som aktuelle for utfylling. Deponi i sjø er aktuelt begge steder og må godkjennes av overordnede myndigheter.

 

 Konsekvensutredning på kommuneplannivå for plassering av tunnelmasser
 Område  Størrelser  Status  Vurdering
Buøy

2 500 000 m3
(+ 2 m)
med tilleggs-
kapasitet
+140 000 m3
(+ 3 m)

Dybde 5 - 33 m

Areal ca
140 dekar

Allerede godkjent utfylling på ca 350 000 m3 anbrakte masser utvides. Krever tillatelse etter forurensnings-, havne- og farvannsloven.

Forsvarets interesser på Ulsnes må avklares.

Det må utarbeides reguleringsplan og krav om konsekvensutredning må avklares.

Grunneier er privat. Det må avklares hvem som er forslagsstiller for reguleringsplan og tiltakshaver for utbygging. Det må gjøres avtale med grunneier.

Grunnundersøkelser og kartlegging av forurensning gjennomføres.

Utfyllingen gir en svakt redusert strømvolum og strømhastighet gjennom Byfjorden. Det vil bli en lokal økning i strømningshastighet, men tverrsnittet er bredt og strømmenliten. Utfyllingen gir ikke høyere strømningshastighet ved Bybrua eller ved Kalhammarodden.

Området ligger gunstig til med tanke på massetransport.

Stabiliseringstiltak må ikke gjøres.

Jåttåvågen

 Dokker
950 000 m3

På land
250 000 m3
(+1 m, kan økes)

Areal
250 - 300 dekar

Utfylling på land er allerede godkjent. Krever tillatelse etter forurensnings-, havne- og farvannsloven.

Reguleringsplan utarbeides og krav om konsekvensutredning må avklares.

Kommunen er forslagsstiller for reguleringsplan og tiltakshaver for utbygging og må avklare forholdene til leietakerne.

Grunnundersøkelser og kartlegging av forurensning gjennomføres.

Terrenget kan heves med tanke på framtidig stigning i havnivå.

Området ligger gunstig til med tanke på transport av masser.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.