Boligbebyggelse

Samlet areal til boligbebyggelse utgjør ca 23 000 dekar. Av dette er ca 38 dekar foreslått nytt areal til boligbebyggelse og omtales nedenfor.

Det er behov for 13 600 nye boliger i planperioden. Av disse skal 4 100 dekkes i felt, 6 800 i prosjekter og 2 700 som ifylling.

Noen definisjoner

Feltutbygging: Samlet utbygging av 10 boliger eller mer i ikke-utbygd område.

Prosjekter: Samlet utbygging av 10 boliger eller mer i utbygd område eller område brukt til annet formål.

Ifylling: Utbygging av færre enn 10 boliger.


Det er ikke avsatt nye feltutbyggingsområder i kommuneplanforslaget da det er tilstrekkelig kapasitet i områder som allerede er avsatt i gjeldende kommuneplan 2006-2021. Arealbehovet til fortetting i form av prosjekter og ifylling er dekket innenfor områder vist som eksisterende bebyggelse.

 

Forusstranda sør

På plankartet omdisponeres Forusstranda sør fra erverv til boligformål, med hensynssone som krever felles plan for flere eiendommer. Arealet som omdisponeres til boligformål er 14,5 dekar. Friområde og turveg er lagt inn i strandsonen.

Konsekvensutredning på kommuneplannivå for Forusstranda sør

Transport
Området ligger utenfor 300 meter avstand fra busstilbud. Biladkomst må skje gjennom boliggata Oddahagen. Skolekapasiteten vil være tilstrekkelig. Avstanden til Gausel skole er 1,4 kilometer i luftlinje og skolevegen krysser flere hovedveger. Rekkefølgekrav som bedrer trafikksikkerheten på skolevegen må vurderes i reguleringsplanen.

Landbruk
Området er utbygd.

Naturmangfold
Lite relevant.

Landskap
Bygningen Ryggjastabburet, industribygg oppført i 1919 i jugendstil, inngår i kulturminneplanen. Bygningen har vært brukt som kornsilo. Området preges også av kai på stor fylling i sjø.

 Risiko og sårbarhet
Gjennomkjøring i boliggate er konfliktfull, men i forhold til nåværende arealformål (erverv, industri i reguleringsplan og erverv i kommune-planen) vil boligformål gi redusert konfliktnivå.

 

Kalhammaren øst

På plankartet omdisponeres Kalhammaren øst fra erverv til boligformål, med hensynssone som krever felles plan for flere eiendommer. Arealet som omdisponeres til boligformål er 12,5 dekar. Området ligger åpent mot fjorden med gode lys- og utsiktsforhold, men er østvendt og har begrenset ettermiddags- og kveldssol. Middels høy utbyggingstetthet kan tillates, dvs. BRA 70 prosent. Allmennhetens interesser for turområde sikres i strandsonen. En trasé for turveg er foreslått gjennom området.

Konsekvensutredning på kommuneplannivå for Kalhammaren øst

Transport
Området bør ikke utnyttes til næringsformål da tilgjengeligheten med bil og buss er dårlig både på kort og lang sikt. Området ligger 200 meter fra busstrasé uten hovedrutetilbud. Biladkomsten er tilfredsstil lende, og omdisponering til boligformål vil gi en mindre konfliktfylt situasjon enn dagens industritransport. Avstanden til Kampen skole er 1,1 kilometer og skolevegen krysser flere hovedveger. Kryssing med Tanke Svilands gate er sikret med lyssignal. Rekkefølgekrav som bedrer trafikksikkerheten på skolevegen må vurderes i regulerings-planen.

Landbruk
Området er utbygd.

Naturmangfold
Lite relevant.

Landskap
Landskapsvirkning fra sjøsiden må ivaretas i videre planlegging.

Risiko og sårbarhet
Boligene vil bli utsatt for støy fra skipstrafikk og industri. Fasadeisole ring mot støy må utredes. Det foreligger en risiko- og sårbarhetsana lyse som viser at virksomheten til Henriksen oljetransport er risikofylt for omkringliggende boligbebyggelse og bør flyttes. Forurensing i grunnen og andre risikomomenter må utredes ytterligere.

 

Sølyst

På plankartet foreslås LNF-området på Sølyst omdisponert til boligformål og friområde. Nærhet til sentrum, til boligbebyggelsen på Grasholmen og til hovedkollektivtrasé tilsier at omdisponeringen vil være forsvarlig. Arealet som omdisponeres til boligformål er 1,1 dekar. Boligområdet må inneholde et variert boligtilbud. Det kreves felles reguleringsplan for nytt boligområde og friområde.

Konsekvensutredning på kommuneplannivå for Sølyst

Transport
Området ligger i akseptabel gangavstand fra busstrasé med hoved-rutetilbud. Biltilgjengeligheten er god med nærhet til Bybrua, men kapasitetsproblemer på Bybrua har ført til utsettelse av boligprosjekter i Hundvåg bydel. Avstanden til Buøy skole er 1,5 kilometer. Skolevegen har adskilt gang- og sykkelveg.

Landbruk
Området er i gjeldende kommuneplan 2006-2021 avsatt til LNF-formål og inneholder gartneri.

Naturmangfold
Lite relevant. Området som foreslås omdisponert til boligformål er utbygd med veksthus.

Landskap
Området som ikke bebygges omdisponeres fra LNF-område til friom-råde. Det gir et viktig supplement når boligområdet på Sølyst utvides, og det gir beboere på fastlandet et nytt tilbud. Konsekvenser av ny boligbebyggelse for nærliggende vernede bygningsmiljø må utredes i reguleringsplanen.

Risiko og sårbarhet
Ikke relevant.

 

Austre Åmøy

Etter politiske vedtak om ønsket boligbygging på Austre Åmøy, er flere alternative felt vurdert i en omfattende saksbehandling. Det har vært en klar politisk føring at et nytt boligområde skal avsettes nær skolen og nær etablerte boligfelt på Austre Åmøy. Boligfeltet bør ikke være i konflikt med jordvern, biologisk mangfold, estetiske hensyn og landskaps- og kulturminneverdier. En avklaring skal kunne skje gjennom behandling av kommuneplan 2010-2025. To ulike områder legges fram til behandling: Meling vest og Skårane.

Alternativ 1. Meling vest ligger på dyrket mark nær skolen. Alternativet ligger nær eksisterende bebyggelse på Austre Åmøy.

Konsekvensutredning på kommuneplannivå for Meling vest

Transport
Utbygging vil føre til utstrakt bilbruk mot daglige servicetilbud som butikk og arbeidsplassområder, særlig til fastlands-Stavanger. Tilknytningen til skolen er meget god med kort gangavstand.

Landbruk
Utbygging krever omdisponering av dyrket mark/innmarksbeite.

Naturmangfold
Ingen spesielle biotoper er avdekket. Området er dyrket mark.

Landskap
Utbygging gir inngrep i et vakkert kulturlandskap med nær tilknytning til helleristningsfelt.

Risiko og sårbarhet
Ingen risikomomenter har kommet fram i saksbehandlingen.

Alternativ 2. Skårane ligger på dyrka mark, innmarksbeite og annet lite produktivt markslag. Avstanden til skolen vil bli 1,2 kilometer mens avstanden til boligfeltene i Åmøydalen blir mer enn 1,7 kilometer. Alternativet er i konflikt med politisk vedtak om at boligområdet skal plasseres nær skolen og etablerte boligfelt. Et nytt boligfelt på Austre Åmøy bør ha som mål å forsterke etablerte sosiale nettverk og ikke etableres som et nytt lokalsamfunn.

Konsekvensutredning på kommuneplannivå for Skårane

Transport
Utbygging vil føre til utstrakt bilbruk mot daglige servicetilbud som butikk og arbeidsplassområder, særlig i fastlands-Stavanger. Området ligger langt fra skole og fra øvrig boligbebyggelse på Austre Åmøy. Før det gis brukstillatelse må skolevegen sikres med gang- og sykkelveg.

Landbruk
Utbygging krever omdisponering av dyrka mark/innmarksbeite.

Naturmangfold
Ingen spesielle biotoper er avdekket.

Landskap
Boligområdet vil eksponere seg sterkt i et meget åpent kulturlandskap.

Risiko og sårbarhet
Ingen risikomomenter har kommet fram i saksbehandlingen.

Konklusjon: På plankartet som legges ut til offentlig ettersyn, er begge områdene vist med omtrentlig størrelse. Rådmannen vurderer å ikke tilrå at LNF-område omdisponeres til boligformål på Austre Åmøy, og at begge områdene tas ut av plankartet før endelig behandling av kommuneplanen for 2010-2025. Det har ikke vært mulig å tilfredsstille kravene i kommunalstyret for byutvikling sitt vedtak fra 2006 om at boligfeltet ikke bør være i konflikt med jordvern, biologisk mangfold, estetiske hensyn eller landskaps- og kulturminneverdier. Videre vurderinger vil også vektlegge de transportmessige konsekvensene av en utbygging på Åmøy som følge av de nyeste strategiene og forpliktelsene knyttet til klimaendringene. Dersom ett av de to boligfeltene skal foreslås, bør Meling vest velges da det strider minst mot kommunalstyret for byutvikling sine intensjoner fra 2006. Åmøy skole og barnehage har kapasitet til å ta mot en eventuell boligutbygging på Åmøy.

 

Nore Sunde

På plankartet er avgrensningen av Nore Sunde foreslått endret for å oppnå bedre kontakt mellom boligområdet og lokalsenteret i Kvernevik, og for å oppnå bedre vegtilknytning mellom lokalsenteret og Kverneviksveien. Landbrukssjefen og rådmannen har kommet fram til en omforent løsning som vist på plankartet.

Konsekvensutredning på kommuneplannivå for Nore Sunde

Transport
Endret avgrensning gir tilknytning til planlagt rundkjøring ved lokal- senteret og åpner for bedre interne vegføringer i feltet.

Landbruk
Forslaget er et kompromiss mellom landbruks- og planinteressene. Det er balanse mellom arealet som omdisponeres til LNF-område og det arealet som gis tilbake.

Naturmangfold
Ingen spesielle biotoper er avdekket i pågående planarbeid.

Landskap
Ingen vesentlige endringer i forhold til eksisterende arealdel.

Risiko og sårbarhet
Ingen vesentlige endringer i forhold til eksisterende arealdel.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.