Generelt om arealdelen

Kommuneplanens arealdel skal ifølge plan- og bygningsloven omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Dette kapittelet gir en planbeskrivelse og omtaler endringer som foreslås i kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelsen omhandler først og fremst endrede arealformål og hensynssoner etter ny lov.

Fylkeskommunen arbeider med revisjon av fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren. Den nye regionalplanen kommer sannsynligvis på høring før kommuneplanen sluttbehandles. Det kan komme endringer i ny regionalplan som får betydning for innholdet i kommuneplanen.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.