Sammen for byen

Kommunens organisasjon

Delmål
Kommunens organisasjon skal være en aktiv samfunnsbygger.
Godt tjenestetilbud i dag og i framtiden.

Strategier:

Kommunen skal sørge for:
• å ha robuste fagmiljø og effektiv drift.
• å være helhetsorientert og nytenkende.
• å ha kompetente og myndiggjorte medarbeidere.

Robuste fagmiljø og effektiv drift

Organisasjonen skal ha robuste fagmiljø og levere tjenester av god kvalitet med effektiv ressursbruk. Vektlegging av kjerneoppgavene er nødvendig for å kunne sikre framtidig økonomisk handlingsrom og tjenestetilbud.

Kommunen skal ha oversikt over, utfordre og stimulere til god ressursbruk og gode resultater.

Organisasjonen skal kontinuerlig søke etter forbedringspotensial ved oppgaveløsning, blant annet ved bruk av ny teknologi.

En helhetsorientert og nytenkende organisasjon
Organisasjonen skal gjennom åpenhet fremme helhet, dialog og nytenking. Helhet kan være tverrfaglighet og kan omfatte brukergrupper, frivillig, privat og offentlig sektor, nabolag, bydeler og region. Kunnskapen om behov og tjenester blir stadig bedre, men også mer sammensatt. Det stiller krav til økt kompetanse og mer forskning. Arenaer for dialog er viktig for å vurdere ideer, spre kunnskapen og gi bred handlekraft.

Kunnskapen om behov og tjenester blir stadig bedre, men også mer sammensatt. Det stiller krav til økt kompetanse og mer forskning. Arenaer for dialog er viktig for å vurdere ideer, spre kunnskapen og gi bred handlekraft.

Organisasjonen skal utfordre og stimulere til dialog og nytenking. Organisasjonen skal være god på prosesser og ha teknologiske løsninger som fremmer åpenhet og dialog.

Kompetente og myndiggjorte medarbeidere
Organisasjonen skal rekruttere og beholde medarbeidere som er kompetente og myndiggjorte.

Kompetanse og myndiggjøring er nødvendige forutsetninger for å kunne være en aktiv samfunnsbygger og tjenesteleverandør. Organisasjonen skal utfordre og stille krav til medarbeidere, men også gi tillit og aktiv støtte.

Det etniske mangfoldet i samfunnet øker. Å ta i bruk det potensial som mangfoldet i samfunnet representerer, stiller krav til en moderne organisasjon. Dette utfordrer organisasjonen på alle nivåer. Organisasjonen skal være i stand til å håndtere og ta i bruk mangfold på en inkluderende og ressursorientert måte.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.