Kunnskapsbyen

Universitet og studenter

Delmål
Universitetet skal ha en sentral rolle i kommunens langsiktige utvikling.
En attraktiv og levende studentby.
Utdannings- og forskningsmiljøer av høy kvalitet.

Strategier:
Stavanger kommune vil:
• ha en aktiv rolle i utviklingen av Stavanger som student- og universitetsby og i planlegging av studentboliger.
• bidra til samarbeid om en helhetlig utbygging av universitetsområdet.
• styrke utviklingen av infrastruktur som kan bidra til økt internasjonalisering av universitets- og forskningsmiljøene.
• styrke samarbeidet mellom utdannings- og forskningsmiljøene, næringslivet og kommunen.

Ny kunnskap er et viktig grunnlag for å utvikle bysamfunnet i en god retning. Kunnskapsutvikling gir innspill til et nyskapende samfunn og bidrar til nye arbeidsplasser. Studenter og ungdom representerer en viktig kraft i utviklingen av Stavanger. Gode kommunale tjenester er avhengig av kunnskap.

Universitetet ble etablert i 2005, og flere forhold må ses i lyset av at Stavanger er en ung universitetsby. Stavanger har ca. 10 000 studenter, hvorav 8 500 er knyttet til UiS. BI og Misjonshøgskolen er også viktige utdanningsinstitusjoner. Ifølge UiS sitt strategidokument (2009-2020) er målet for 2020 at UiS skal ha 9 000 studenter, inkludert en vesentlig økning i andel masterstudenter og internasjonale studenter. Stortingsmelding nr. 44 Utdanningslinja (2008-2009) og i Stjernø-utvalgets offentlige utredning (NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning) gir prognoser for en sterk økning i studentantallet fram mot 2025. UiS vil aktivt arbeide for at Staten skal øke basisfinansieringen med sikte på å øke studentantallet ut over 9 000.

Utdannings- og forskningsmiljøer av høy kvalitet
Stavanger kommune vil bidra til utvikling av kunnskapssentre, og særlig universitets- og forskningsmiljøene på Ullandhaug. Kunnskapssentrene må være kjent for høy kvalitet generelt, og for internasjonal spisskompetanse på utvalgte felt. Stavanger vil videreutvikle sin posisjon som ledende ressurs- og kompetansemiljø innefor olje og gass, og samtidig utvikle posisjonen som et ledende senter innefor ny energi- og miljøteknologi. Andre områder med gryende og framtidsrettede næringsklynger er innenfor mat/næringsmiddel, kultur, helse og finans. Disse kan blant annet styrkes gjennom studietilbud.

Kommunen ønsker samarbeid innefor flere studieretninger for å tilføre kommunen arbeidskraft, eksempelvis helsestudier som relateres til kommunens behov for arbeidskraft innefor levekårsområdet.

Kommunen vil samarbeide aktivt med næringslivet for å identifisere forsknings- og utdanningsinstitusjoner som skal nyetableres eller flytte, og gjøre det attraktivt for dem å flytte til Stavanger. Dette gjelder både offentlige institusjoner og bedrifter med egne forsknings- og utviklingsavdelinger. Det blir viktig å få et tydelig grep om rollefordelingen mellom alle aktører som jobber for utvikling av universitetsbyen. Samarbeidet mellom UIS, Universitetsfondet, næringslivet og kommunen skal være målrettet, og kommunen vil arbeide for at universitetene i Norge tilbys like rammevilkår.

Tilbud til studenter
Stavanger skal oppleves som en attraktiv by av både norske og internasjonale studenter. Et av de viktigste grepene er å bygge flere studentboliger. Antallet og kvaliteten på studentboliger skal opp på et nivå som gjør det til en fordel å velge Stavanger som studiested. Stavanger kommune vil arbeide sammen med Studentsamskipnaden i Stavanger om strategier og langsiktige planer for å oppnå dette.

Et virkemiddel vil være å samarbeide med Studentsamskipnaden om å utarbeide en handlingsplan for bygging av studentboliger.

Studentene og universitetet bør bli mer synlig tilstede i Stavanger sentrum. Balansen mellom tilrettelegging av universitetsområdet på Ullandhaug og i sentrum må vurderes videre i kommende planer. Stavanger kommune har et særlig ansvar for å avklare lokaliseringsstrategier for studentboliger nær sentrum.

Stavanger kommune vil arbeide for gode og miljøvennlige transporttilbud. Her må det samarbeides med fylkeskommunen for å oppnå et godt kollektivtilbud til Ullandhaug. Kommunen vil ta spesielt ansvar for å få til god forbindelse mellom universitetsområdet og framtidig sykkelstamveg langs E39.

Vertskapsfunksjonen skal videreutvikles, og Stavanger kommune vil vurdere tiltak for å sikre at det finnes gode lokaliteter for et levende studentsamfunn i sentrum. Stavanger kommune vil også spille en aktiv rolle i utviklingen av gode nettverk mellom studentorganisasjoner, sentrums- og kulturorganisasjoner og Stavanger kommune.

Samarbeid om utvikling av universitetsområdet på Ullandhaug
Innhold og arkitektoniske utforming skal ha en verdimessig forankring. Innovative og bærekraftige løsninger skal gjenspeiles i langsiktig utvikling. Området er delt mellom Sola og Stavanger kommuner, og eiendommene er fordelt på både offentlige og private eiere. Stavanger kommune har en særlig rolle som planmyndighet, og vil samarbeide med Sola kommune, Universitetsfondet, UiS, Statsbygg og andre store grunneiere og utviklingsaktører i området om utarbeiding av en områdeplan for universitetsområdet.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.