Robust og nyskapende

Næringsliv

Delmål
Stavanger skal være knutepunktet og drivkraften i næringsregionen

Strategier
Stavanger kommune vil:
• delta i arbeidet med regionale planer og strategier for næringsutvikling og internasjonal konkurransekraft.
• utvikle virkemidler som gjør byen attraktivt for kunnskapsbedrifter. Utdanne, tiltrekke og beholde kompetent arbeidskraft.
• samarbeide med næringslivet om å inkludere innvandrere i arbeidslivet.
• samarbeide med næringslivet for å redusere utslipp av klimagasser.

Regionalt samarbeid om næringsutvikling
Stavangerregionen Næringsutvikling - nå Greater Stavanger - vedtok sin tredjegenerasjons strategiske næringsplan for Stavanger-regionen i desember 2008. Stavangers by-styre vedtok i september 2009 at ”næringsplanen skal søkes innarbeidet i egne kommunale planer der dette er relevant.

Sysselsetting i Stavanger i 2025 og behov for nye næringsarealer
Stavanger har en høy andel sysselsatte sammenlignet med de andre store byene. Det blir fortsatt viktig å stimulere til lavt sykefravær, at eldre og friske mennesker står lenge i jobb, og at innvandrere rekrutteres til og blir inkludert i arbeidslivet. Det er et mål å øke antallet tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker med spesielle behov.

Det er godt samsvar mellom framskrevet befolkningsvekst, framskrevet sysselsetting og tilgang på næringsarealer i kommunen. I løpet av de siste kommuneplanperiodene er areal til næringsformål redusert. Avsatte næringsområder skal beholdes til næringsformål, og randsonen mellom bolig- og næringsområder skal utvikles slik at det ikke oppstår konflikter mellom formålene. Kommunen må utvikle virkemidler for å oppnå økt arealutnytting i eksisterende næringsområder. Randsonen rundt sentrum, Paradis, Hillevåg og Mariero må få et betydelig økt antall arbeidsplasser.

Planlegging på regionalt nivå konkluderer med behov for nye næringsarealer til industri- og lagerformål. Regionen har særlig behov for slike arealer for å kunne utvikle næringsklynger innefor fornybar energi.

Nye næringsklynger og nyskaping
Næringslivet i regionen er sterkt og internasjonalt orientert. Ingen andre storbyer har så stor andel sysselsatte i privat sektor. Næringsstrukturen er imidlertid sårbar, med stor avhengighet av petroleumsnæringen.

Den strategiske næringsplanen har utredet muligheten for etablering av nye næringsklynger. Stavanger har en spesiell rolle i videre arbeid og et spesielt ansvar som vertskommune for kunnskapsmiljøer, og for nye satsingsområder som kultur og reiseliv, finans og medisin. Det er et mål å beholde de godt etablerte næringsmiljøene. Samtidig skal regionens oljeposisjon utvikles til en energiposisjon. Regionens sterke tradisjon for nyskaping er et godt utgangspunkt. Kommunen vil stille tydelige krav til energiøkonomisering i bygg og anlegg. Dette vil berede grunnen for en nyskapende energi- og byggenæring.

Tiltrekke kompetansebedrifter
Kompetansebedrifter har høyt utdannings- og teknologinivå. Det er nødvendig å se på slike kompetansebedrifter i et verdikjedeperspektiv. Komplette næringsmiljø eller næringskjeder består av aktører innefor offentlig myndighetsutøving, forskning og utdanning, sammen med bedrifter av ulike kategorier, som store selskaper av nasjonalt og/eller internasjonalt format. Disse selskapene er ofte hovedaktører med strategiske ledelses- og utviklingsfunksjoner og en underskog av industri-, service- og leverandørbedrifter av ulikt slag og størrelse. Service- og leverandørbedriftene har kompetanse i form av fagkompetent bemanning og teknologi. Arbeidet med å tiltrekke seg kompetansebedrifter blir dermed et spørsmål om å skape gode lokaliseringsmuligheter for hele verdikjeder i regionen.

En god by å bo i er avhengig av et konkurransedyktig næringsliv med attraktive arbeidsplasser. Næringslivet på sin side er avhengig av en attraktiv by med god infrastruktur, kulturliv og gode kommunale tjenester for å tiltrekke seg kompetente mennesker og bedrifter.

Internasjonal konkurransekraft
Strategien for internasjonalisering ble behandlet i styret for Greater Stavanger i juni 2009. Internasjonal flyplass, gode havnefasiliteter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, samt en rekke internasjonale nettverk, er forutsetninger for at Stavanger skal være konkurransedyktig internasjonalt. International School of Stavanger, Universitetet i Stavanger, IRIS og Petrad er eksempler på institusjoner som Stavanger skal ivareta vertsrollen for.

Kommune og næringsliv som gjør hverandre gode

Kommunen skal tilby effektive tjenester med god kvalitet i møte med næringslivet, og gjennomføre tiltak som bidrar til at næringslivet når sine utviklingsmål. Ettersom kommunen har et helhetlig samfunnshensyn å ivareta, må næringslivets optimale vilkår samtidig balanseres mot andre samfunnsbehov. Eksempelvis må kommunen stille krav i plan- og byggesaker som setter byen i stand til å nå miljø- og klimamål. Stavanger deltar i det nasjonale prosjektet Framtidens byer, og byens næringsliv skal trekkes inn i samarbeidet.

En offensiv strategi for å rekruttere og inkludere innvandrere i arbeidslivet, vil gjøre at regionens næringsliv oppnår fortsatt god tilgang på arbeidskraft. Aktivt bruk av de ressursene som finnes i innvandrerbefolkningen vil berike næringslivet og gi signaler om en by som ser på innvandrere som en ressurs. Medvirkningsarbeidet våren 2009 viser at det å bli sett og brukt som en ressurs for arbeidslivet betyr mye for innvandrere, både i forhold til selvfølelse og inkludering i samfunnet for øvrig.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.