Byen som spiller på mange strenger

Kultur

Delmål
En åpen og gjestfri kulturby basert på nyskaping og kvalitet.

Strategier
Stavanger kommune vil:
• følge opp satsingsområdene i kulturplanen fram til 2017.
• videreutvikle etablerte og planlegge for nye kulturarenaer.
• planlegge kulturtilbud som gjenspeiler befolkningsutviklingen med økende andel innvandrere og eldre.

Kultur må ses i sammenheng med utviklingen ellers i bysamfunnet. Et variert kulturtilbud med spennende nærmiljøer gir grunnlag for å leve et godt liv.

Fram mot 2017

Stavangers femte kulturplan, Kulturbyen Stavanger 2010-2017. Planen legger opp til en kulturpolitikk i Stavanger som integrerer kultur i byutviklingen. Planen legger også opp til å stimulere enkeltpersoner og kulturinstitusjoner via økonomisk bistand, kompetanseheving og gjennom etablering av møteplasser der kulturaktørene kan møtes på tvers av miljøene. I utviklingen av kulturbyen Stavanger skal gjestfrihet, tilgjengelighet, nyskaping og kvalitet vektlegges spesielt.

Kulturplanen omhandler fire satsingsområder fram til 2017:
- utvikle Bjergsted til et nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst
- utvikle Tou-visjonen, med gamle Tou bryggeri som regionalt og nasjonalt senter for kunst og kultur
- gjøre Stavanger til en attraktiv by for kunstnere
- gjøre Stavanger til en attraktiv universitets- og studentby

Planen inneholder to kulturkart som viser dagens kulturarenaer og aktuelle prosjekter. Kulturarenakartet må utvikles videre til å dekke hele kommuneplanperioden fram til 2025. Kartet må knyttes til planer for byutvikling og til planleggingen i andre sektorer i kommunen. Forholdet til langsiktig utvikling av Stavanger sentrum blir her et særdeles viktig tema.

Framtidsmusikk 2017 – 2025

I 2017 vil nytt konserthus i Bjergsted ha vært i drift noen år. På den andre siden av sentrum skal da gamle Tou bryggeri være i ferd med å befeste seg som regionalt og nasjonalt senter for kunst og kultur i Stavanger. Nye arenaer som litteraturhus, mellomstor scene og lokaler for byens voksende scene- og dansekunstmiljø skal etableres. Nytorget har et spesielt potensial for å utvikle et mangfoldig kulturliv med utgangspunkt i kulturkirken St. Petri, Rogaland kunstsenter og ungdomskulturhuset Metropolis.

Innenfor tidshorisonten fram til 2025 er det også naturlig å løfte visjonen om å utvikle det nye Stavanger museum til et høyt internasjonalt nivå. Stavanger kommune ønsker at naturvitenskap, kulturhistorie og samtidskunst skal samles i et felles opplevelsessenter som knytter sammen fortid, nåtid og framtid før byjubileet i 2025. Innenfor samme tidshorisont bør det finnes kulturskoletilbud i alle bydeler.

Mange sider ved befolkningsutviklingen har også betydning for kommunens tilrettelegging for kulturtilbud. Dette gjelder kanskje først og fremst den økende andelen brukere med innvandrerbakgrunn og økende andel eldre. Et inkluderende kulturtilbud innebærer at kommunen aktivt må jobbe for å redusere og helst fjerne fysiske, sosiale og kulturelle terskler som hindrer innbyggerne fra å delta. Stor bredde i tilbudet vil sikre at flest mulig deltar i byens kulturliv.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.