Kommuner som går i takt

Stavanger i regionen

Delmål
Attraktiv kunnskapsby for alle innbyggere i regionen.

Strategier:
Stavanger kommune vil:
• utvide interkommunalt samarbeid om regionale planer, programmer og kommu- nale tjenester.
• styrke samarbeidet innenfor storbyområdet som naturlig geografisk enhet.
• arbeide for økt åpenhet og effektivitet i sam- arbeidet med andre kommuner i regionen.

Stavanger-regionen og storbyområdet
Stavanger-regionen med sine vel 297 000 innbyggere er én av Norges mest ekspansive byregioner. Regionen består av 14 kommuner (fig. 8). Nesten tre fjerdedeler av befolkningen i regionen (ca. 217 000) bor i storbyområdet. Storbyområdet består av Stavanger som regionhovedstad, Sandnes som den nest største byen i fylket, samt Sola og Randaberg kommuner.

Stavanger-regionen er en såkalt ABS-region med et tett integrert arbeids-, bolig- og servicemarked. Ved utgangen av 2007 reiste 60.000 arbeidstakere (40 %), til arbeid i en annen kommune enn den de bodde i.

Fig 8 Regionens kommuner

Interkommunale samarbeid
Kommunene har etablert en lang rekke organisasjoner, selskaper og plansamarbeid for å løse viktige fellesoppgaver sammen. En oversikt fra 2009 over alle samarbeidsforhold/nettverk for de fire kommunene i storbyområdet, viser 78 interkommunale samarbeid. Resultatene er positive, men samtidig er styringsstrukturen blitt mer ressurskrevende og kompleks. Interkommunale prosesser tar ofte lang tid. Det knytter seg praktiske og prinsipielle problemstillinger til lokaldemokrati og effektivitet i samarbeidet. Enkelte av samarbeidsoppgavene er organisert i egne selskaper. Stavanger skal praktisere åpenhet omkring disse selskapenes virksomhet.

Det kan knyttes store besparelser til å utvide det interkommunale samarbeidet innenfor flere av kommunens ordinære tjenester.
Dette vurderes fortløpende.

Regional slagkraft
Storbyene konkurrerer om nasjonale økonomiske overføringer til egne planer og programmer. Grunnlaget for prioritering og tildeling er gjerne folketall og dokumenterte behov. Kommunestrukturen i Stavanger-regionen har her vist seg å gi utslag i mindre statlige overføringer enn hva befolkningsgrunnlaget i storbyområdet tilsier. Figur 9 viser prosentvis fordeling av befolkningen i storbyer med tilhørende omlandskommuner. Storbyområdet i regionen har et sammenhengende tettstedsareal på tvers av kommunegrensene mellom Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Det er det sammenhengende storbyområdet som må være beregningsgrunnlaget når sentrale storbymidler skal fordeles. Dette vil gi Stavanger og regionen en mer rettferdig og likeverdig behandling i nasjonale planer og budsjetter som omhandler storbytema.

Regional identitet i storbyområdet
Lokal tilhørighet er viktig for alle. Vi er gjerne rogalendinger og jærbuer, samtidig som vi er knyttet til en bestemt kommune og bydel eller bygd. Boliger og arbeidsplasser, service- og kulturtilbud er felles for innbyggerne på tvers av kommunegrensene. Det samme gjelder regionale rekreasjons- og utfartsområder.

Kommunen ønsker å styrke opplevelsen og forståelsen hos innbyggerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg av storbyområdet (Stor-Stavanger) som naturlig geografisk enhet med rolledeling mellom etablerte sentra.

Klimaendringer og bærekraftig framtid
Stavanger-regionen med storbyområdet vil møte økte klimautfordringer i årene framover. Samtidig gir ny Plan- og bygningslov og regionale planer økt mulighet for innflytelse over areal- og transportplanarbeidet i kommunene. Viktig blir også den langsiktige regionale samordningen av boligbygging, energiløsninger, nye næringsområder, handel og miljøvennlig transport. Spørsmålet om bedre organisering i storbyområdet av hensyn til klima og krav om bærekraftig utvikling, må bli besvart lenge før kommuneplanperiodens slutt i 2025.

Fig 9 Storbyens befolkning fordelt på bykommune og omland

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.