Byen på kanten og åpen mot verden

Internasjonalt engasjement

Delmål
En by preget av åpenhet, inkludering og
mangfold.
En by som bidrar lokalt til å utjevne global urettferdighet.

Strategier
Stavanger kommune vil:
• bygge videre på etablerte internasjonale nettverk og utvikle nye nettverk.
• bygge på innbyggernes internasjonale kontaktflate.
• utvikle og delta i klima- og miljøprosjekter sammen med næringsliv, universitet og forskningsmiljøer.
• øke deltakelsen i internasjonale forsknings- prosjekter innefor helse og velferd.

Open port
Stavanger-regionens internasjonale tilknytning er et godt utgangspunkt for å bygge et samfunn preget av åpenhet, inkludering og mangfold. Stavanger skal være en ”åpen havn” overfor ulike kulturer, ideer, meninger og uttrykksformer. Stavanger skal fortsatt være et fristed for ytringsfrihet som friby for forfulgte forfattere og gjennom ICORN (International City of Refuge Network).

Samtidig skal Stavanger være seg bevisst sin rolle i forhold til omverdenen. I klima- og miljøspørsmål, rundt menneskerettigheter og i konfliktsituasjoner utenfor landets grenser skal kommunen bidra i fora, prosjekter, tiltak og avtaler, og tilrettelegge for at kommunens handlinger er med og skaper den ønskede framtiden for andre land.

Klima og miljø
Det er et paradoks at deler av verden som bidrar minst til klimagassutslippene, i mange tilfeller er land som vil oppleve de største konsekvensene av utslippene. Det er stort spenn mellom forbrukersamfunn og klimagassutslipp i den vestlige verden og internasjonale klimatrusler og matvarekrise i andre deler av verden. Nye verdensomspennende utfordringer har ført verdensdelene nærmere hverandre. Digitale og internasjonale medier har bidratt til økt felles forståelse. Stavanger kommune skal bidra lokalt til å utjevne global urettferdighet. Blant annet har kommunen utviklet en målrettet politikk for etisk handel.

Strategier for å nå mål om reduserte klima-gassutslipp er konkretisert i klima- og miljøplanen 2010-2025. Sammen med de andre norske storbyene skal Stavanger legge strategier og gjøre valg i forhold til klimautfordringene gjennom prosjektet Framtidens byer. Dette skal bidra til at Norge kan være aktiv i global sammenheng.

Demokrati, forskning og bærekraftig utvikling
Stavanger kan ved utadrettet engasjement bidra til styrket global bærekraftig utvikling gjennom bruk av ansattes kompetanse på demokratiutvikling, utdanning, kultur, helse, miljø, klima og energi. Kommunen skal fortsette sitt samarbeid med land både i og utenfor EU. Over tid kan avtaler med nye land bli aktuelt i samarbeid med regionale aktører innefor næringsliv, utdanning og forskning.

Utviklingen har gått i retning av å inngå avtaler med andre byer om målrettet samarbeid omkring utvalgte tema. Samtidig har Stavanger bygget opp, og vil fortsette å styrke noen få, sterke internasjonale relasjoner, i utgangspunktet for å styrke utviklingen av næringslivet og kompetansemiljøene hos alle parter. Samarbeid med UiS, IRIS og det regionale næringslivet er sentralt ved bygging av internasjonale relasjoner.

Stavanger kommune bør øke deltakelsen i internasjonale forskningsprosjekter, og særlig EU-finansierte programmer som bidrar til
å knytte bånd mellom regionene i Europa.
En satsing på internasjonale forskningsprosjekter og utviklingsprogrammer vil også gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsgiver. Utvekslingen kan bidra til å øke kompetansen både i egen organisasjon og hos samarbeidspartene.

Kontakt som utvider horisonten

Å være åpen for å hente impulser utenfra, samtidig som en profilerer Stavanger nasjonalt og internasjonalt, er helt sentralt i arbeidet med å skape framtiden. Det handler om å sette byen på kartet for å beholde og trekke studenter, kultur og næringsvirksomhet til byen. Men det handler mest om hva Stavanger kan lære av andre. Kommunen får ny kompetanse ved å hente impulser, ved å engasjere seg utenfor landegrensene og ved å samarbeide.

Kommunen har en økende andel innbyggere med annen etnisk bakgrunn enn norsk, blant annet som følge av arbeidsinnvandring.
Det betyr at stadig flere innbyggere har en internasjonal kontaktflate. Denne kontaktflaten er en ressurs, den åpner for andre kontaktpunkter, profilering og innpass på nye arenaer, men også nye muligheter for å få ideer og kunnskap.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.