Byen hvor alle får bidra

Samfunnsdeltakelse

Delmål
Lokaldemokrati med god mulighet til samfunnsdeltakelse.

Strategier
Stavanger kommune vil
• legge til rette for og oppmuntre til deltakelse
• sikre innbyggerne gode kanaler for å kommunisere med kommunen
• kommunisere aktivt og kontinuerlig med innbyggerne

I Norge har samfunnet lang tradisjon for å knytte demokratiske verdier til samfunnsstrukturen. Den demokratiske rollen som har tilfalt kommunene er viktig, ettersom store deler av ansvaret for velferdsområdet er plassert her. Dette skal være et system som sikrer innbyggerne kort veg til og bedre innflytelse over tjenestene de bruker.

Deltakelse kan finne sted på flere nivåer. I strategiske planprosesser som kommuneplanarbeidet gjennomføres målrettet medvirkningsarbeid for å få innspill til langsiktige strategier. I tillegg foregår en kontinuerlig brukerdialog på flere tjenesteområder.

Deltakelse handler mye om tilrettelegging. Ressurser og innflytelse er ulikt fordelt i samfunnet. Alle innbyggere må sikres mulighet til å delta og kommunisere med kommunen om de tjenester som er aktuelle for hver enkelt.

Stavanger kommune må fortsatt arbeide aktivt for å oppmuntre innbyggere som av forskjellige grunner har vanskeligheter med å delta i samfunnslivet og samfunnsdebattene, til å medvirke i planlegging og utvikling av tjenestetilbudet. Kommunen må kontinuerlig føre en aktiv dialog med disse gruppene.

Innbyggernes engasjement og deltakelse utenom ordinære valg er en forutsetning for et levende og aktivt samfunnsdemokrati. Deltakelse handler om å være opptatt av at fellesskapet går i den retningen man ønsker, både i forhold til sine egne behov, og med tanke på å styrke de strukturene som et fellesskap bygger på. I et samfunn som stadig blir mer mangfoldig, med mennesker med ulik bakgrunn og ulike behov, blir medvirkning og samfunnsdeltakelse et viktig middel for å skape fellesskap.

Direkte deltakelse
Stavanger kommune ønsker i større grad å benytte en mer direkte form for deltakelse. Her ble det også lagt opp til å nå grupper som vanligvis er vanskelige å nå i slike prosesser: Innvandrere, unge, samt personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser.

Det ble gjort flere erfaringer i forbindelse med gjennomføringen av medvirkningsopplegget i revisjon av kommuneplanen. Dette var et omfattende opplegg med bydelsvise verksted, der målet var å samle så mange beboere og medlemmer av bydelsutvalg som mulig. De bydelene som hadde hatt lignende opplegg tidligere hadde høyest deltakelse. Dette viser at i framtiden vil regularitet på slike prosesser være viktig, fordi deltakerne får opplæring i hvordan denne typen deltakelse fungerer.

Lav terskel for deltakelse
Ifølge innbyggerundersøkelsen Stavanger kommune gjennomførte våren 2009, opplever kun 30 prosent av innbyggerne at kommunen tilrettelegger i noen eller stor grad for at de skal kunne påvirke innholdet i de kommunale tjenestene de benytter. Brukerundersøkelser og innbyggerundersøkelser er sentrale verktøy i utviklingen av de kommunale tjenestene. Slike undersøkelser kan blant annet påvise gap mellom innbyggernes forventninger og kommunens tjenestetilbud.

Innbyggerne har behov for å nå gjennom med innspillene sine, men det viser seg ofte at når anledningen til å engasjere seg er til stede, lar mange likevel være å bruke den. Terskelen for å delta må gjøres lavere og innbyggerne må motiveres til å delta. Dersom motivasjonen ikke er tilstrekkelig stor, vil det heller ikke hjelpe å legge til rette for medvirkning. Stavanger kommune skal jobbe for å øke vilje og mulighet til å delta.

Frivillighet
Frivillige organisasjoner knytter til seg folk med felles interesser på tvers av sosiale skillelinjer, og er et godt utgangspunkt for sosial integrering. Enkeltpersoner blir knyttet til samfunnslivet gjennom deltakelse på ulike arenaer.

Stavanger kommune bør stimulere til økt deltakelse blant grupper som er underrepresentert i de ulike frivillige organisasjonene. Blant barn og unge må internasjonal deltakelse og erfaring sees på som verdifullt. Dette er med på å redusere intoleranse og fremmedfrykt.

Mindre oppslutning

Utviklingen går i retning av mindre oppslutning om det representative demokratiet, i form av lavere valgdeltakelse. Endring i styrkeforholdet mellom brukerdemokrati og det representative folkevalgte demokratiet viser seg i form av engasjement i enkeltsaker. Dette kan gå på bekostning av de mer helhetlige og kollektive løsningene. Her må kommunen sørge for å sikre en god balanse mellom ulike deltakelsesformer.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.