Byen med mange stemmer

Mangfold

Delmål
En by preget av åpenhet, inkludering og mangfold.
Trygghet mot diskriminering.

Strategier
Stavanger kommune vil:
• Benytte mangfold som en viktig ressurs i kommunens arbeid.
• Ansatte i kommunen skal ta i bruk gjeldende lovverk på området og arbeide aktivt for å hindre diskriminering.
• Innarbeide prinsipper for universell
utforming i kommunens planer.

Å leve med forskjellighet
Et velfungerende demokrati er avhengig av at alle mennesker har like muligheter til deltakelse på alle samfunnsområder, og er sikret likebehandling i møte med det offentlige systemet. Politikere og kommunens ansatte har et særlig ansvar for å sikre at innbyggerne i Stavanger behandles likeverdig og rettferdig. Alle skal inkluderes, få anledning til å påvirke demokratiske prosesser, samt ha en reell innflytelse på beslutninger vedrørende eget liv.

Stavanger kommune har et spesielt ansvar for å jobbe målrettet for likebehandling og et godt og inkluderende arbeidsmiljø ved de virksomheter, bedrifter og organisasjoner som kommunen selv eier og driver.

For at dette skal lykkes, er det avgjørende at kommunen ikke bare erkjenner at byen er preget av mangfold, men aktivt velger å satse på mulighetene det gir. Kommunen må ta lovverket mer aktivt i bruk og sikre at lovenes intensjoner får en tydelig forankring i forvaltning og praksis. Det er utfordrende for et samfunn å leve med forskjelligheter, men enda verre å være uten.

Tilpasset kommunikasjon
Prioritering av ressurser til styrket mangfold og lik tilgang til samfunnsdeltakelse må stå i forhold til utviklingen i befolkningssammensetningen. Dagens teknologi kan utvikles med tanke på å nå forskjellige grupper på ulike måter. Kommunikasjonen må tilpasses målgruppene, og kommunens ansatte må ha kunnskap om mangfold og systematisk bruke denne kunnskapen i tjenesteutvikling og dialog med brukerne.

Fig 7 Innvandrerbefolkningen i Stavanger i 2009

Et inkluderende samfunn med universell utforming
Et inkluderende samfunn vil arbeide for at alle samfunnsfunksjoner skal være godt tilgjengelige for alle innbyggere, også de med nedsatt funksjonsevne.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med flere har utarbeidet handlingsplanen Norge universelt utformet 2025. Hensikten med planen er å samle og styrke innsatsen for økt tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, produkter og andre viktige samfunnsområder. Stavanger kommune skal utarbeide en egen kommunedelplan for universell utforming med en tilsvarende visjon som regjeringens handlingsplan: Stavanger universelt utformet 2025.

Etnisk mangfold
Stavanger er en internasjonal og mangfoldig by. Befolkningen med innvandrerbakgrunn, som utgjør summen av de som selv innvandret samt dem som har én eller to foreldre som har innvandret, er 18 434 pr. 6.5.2009 (Stavanger-statistikken), noe som utgjør i overkant av 15 prosent.

I 1999 utgjorde innvandrerbefolkningen 10 659 personer i Stavanger. I løpet av tiårsperioden har tallet nesten doblet seg. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil Stavanger ha en stadig økende andel innbyggere med innvandrerbakgrunn.

I et velfungerende samfunn vil etnisk mangfold bidra til å styrke enkeltmenneskets forståelse av seg selv og andre. De viktigste integrasjonstiltakene må rettes mot språk og kvalifisering for arbeid, samt muligheten for å skape nettverk og gode relasjoner der man bor, arbeider og går på skole.

Medvirkning
Medvirkningsopplegget som Stavanger kommune utførte i forbindelse med revisjonen av kommuneplanen, tok mål av seg å inkludere grupper i samfunnet som normalt ikke lar seg høre i planprosesser. Det ble laget et eget opplegg for representanter for innvandrerorganisasjoner og for ressurspersoner med tilknytning til personer med rus/psykiatriske utfordringer.

Innvandrerorganisasjonene pekte på arbeidslivet som en avgjørende faktor for å lykkes med integreringsarbeidet. For gruppene med problemstillinger knyttet mot rus og psykisk helse ble det trukket fram at hjelpe- og behandlingstilbud etter behov er avgjørende for å lykkes. Arbeidslivet ble også her trukket fram som en avgjørende faktor.

For begge gruppene, i likhet med resultater fra bydelsverkstedene, anser rådmannen at universelle velferdsgoder som skoler, barnehager, helsetjenester og eldreomsorg må tilrettelegges slik at alle innbyggere opplever tilbudene som likeverdige og inkluderende. Dette stiller særlig krav til medvirkning og god dialog mellom tjenesteutøver og mottaker.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.