Byen bygges for framtiden

Miljøprofil i bygg

Delmål
Stavanger by skal redusere energiforbruk i og klimagassutslipp fra bygg og anlegg i samsvar med ordføreravtalen.

Strategi

Stavanger kommune vil:
• fremme bruken av energikilder som medfører lavest mulig utslipp av klimagasser.
• gå foran i arbeidet med å skape energieffektive bygg.
• fremme bruk av miljøvennlige bygningsmaterialer og utfasing av uheldige materialer.
• bruke plankrav og utbyggingsavtaler aktivt for å stimulere til løsninger som fører til god måloppnåelse.
• ha reguleringsbestemmelser om kvalitets- program som er tilpasset aktuelle utbyggingsoppgaver og som spesielt ivaretar miljømål.

Bakgrunn
Målet i klima- og miljøplanen er at CO2-utslippene fra bygningsmassen i Stavanger skal reduseres med 50 prosent innen 2020, sammenliknet med utslippsnivået i 1990. Målet om utslippsreduksjon er svært ambisiøst, og det har lenge vært klart at for å nå målet om utslippsreduksjon må kommunen ta i bruk sterke virkemidler. Selv etter den omfattende revisjonen av plan- og bygningsloven i 2008 og 2009 vil ikke loven gi kommunen gode nok verktøyer til å nå målet om utslippsreduksjon

Virkemidler i plan- og bygningsloven
Gjeldende lovverk gir ikke muligheter for å pålegge private aktører å gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å kunne oppnå miljømålet. Det vil derfor være nødvendig med en sterk kommunal deltagelse i videreutviklingen av byen, også innenfor områder som i dag hovedsakelig eies av privat sektor. For å redusere klimagassutslipp og energibruk for private aktører må Stavanger kommune spille på lag med og påvirke private aktører gjennom å stille krav ved innkjøp og gjennom bruk av privatrettslige avtaler.

Krav om å utarbeide kvalitetsprogram må gjelde både for kommunale og private utbyggingsprosjekter. Kvalitetsprogrammet skal omhandle alle miljøtema: Transport, arealbruk, energiløsning, materialbruk, universell utforming avfallsløsning med mer. Kommunen som planmyndighet må formulere aktuelle kravspesifikasjoner som sikrer at miljømål ivaretas, og det enkelte kvalitetsprogrammet skal beskrive hvordan miljømål ivaretas gjennom dokumentasjon av tekniske og organisatoriske løsninger.

Andre virkemidler
Det er aktuelt å ta i bruk en rekke virkemidler utover plan- og bygningsloven for å oppnå miljømålet: Kommunen kan fastlegge miljøkrav i privatsrettslige avtaler ved salg av eiendom. Videre er oppkjøp av utbyggingsområder, kommunal tilrettelegging for utbygging og privatrettslige avtaler ved videresalg til utbyggere velprøvde virkemidler som kommunen kan bruke for å nå miljømålet. Kommunen kan også ta initiativ til utbygging av infrastruktur for nye energiløsninger basert på fornybar energi, med utgangspunkt i lokale forutsetninger. Dette kan for eksempel være varmepumpeanlegg som henter energi fra sjøvann eller jordvarme, solvarmeanlegg, overskuddsvarme fra bygg/anlegg eller andre løsninger.

Tidligfaserådgivning fra Norwegian Wood-prosjektet til pilotprosjekter er besluttet videreført. Rådgivningstjenesten innebærer at kommunen i samarbeid med ENOVA, Husbanken og Innovasjon Norge gir gratis kompetansestøtte til arkitekt og rådgivere innenfor energiløsninger og miljøvennlig materialbruk. Kommunen vil også kunne gi informasjon om aktuelle støtteordninger via internett, ved henvendelse til Servicetorget eller direkte kontakt med kommunens ansatte.

Stavanger kommune vil også vurdere å utvikle egne insentivordninger.

Den såkalte Stavanger-modellen ble i sin tid etablert for å sikre utbyggingsarealer til byvekst. Ved å videreføre bruk av modellen med oppkjøp av eiendom og utbyggingsareal kan Stavanger kommune sikre at de gunstigste løsningene blir valgt for å oppnå miljømålet. Der kommunen ikke selv står for utbyggingen, må kommunen så langt som mulig stille krav om passivhusstandard gjennom utbyggingsavtaler og intensjonsavtaler.

Kommunen går foran - velger miljøriktige løsninger i egne bygg
Stavanger kommune vil arbeide kontinuerlig for å få egen organisasjon og egne virksomheter til å ta i bruk strategiene for å nå klimamålet. Strategiene er også viktige med hensyn til økonomisk bærekraft. I denne sammenhengen er det også viktig å ta i bruk såkalt LCC-analyse (Life-Cycle Cost) for å synliggjøre livsløpskostnader for investeringer. Slike analyser påviser at riktig nivå på investeringer ofte fører til betydelige besparelser på forvaltning, drift og vedlikehold. For eksempel vil kommunen kunne redusere kostnadene til oppvarming betydelig ved å legge passivhusstandard til grunn for kommunale bygninger.

Kommunen vil gå foran og sørge for særlig gunstige løsninger for egen bygningsmasse. Nybygg må tilfredsstille krav om passivhusstandard, og krav til lavenergistandard må tilfredsstilles ved rehabilitering av eksisterende kommunale bygg. For kommunen som utbygger for egne bygg foreligger allerede Energi- og miljøplan for kommunale bygg vedtatt i 2008. Klima- og miljøplanen vil gi ytterligere føringer for hele kommunen når den foreligger.

Bygninger skal oppføres og rehabiliteres med metoder som medfører lavest mulig energiforbruk. Livsløpskostnader for alle utbyggingstiltak skal utredes ved hjelp av LCC-analyse. Analysen skal gi grunnlag for å fastlegge riktig investeringsnivå for alle utbygginger.
• Etter årsskiftet 2012/13 skal kommunale nybygg ha passivhusstandard.
• Etter rehabilitering av kommunale bygninger skal disse ha lavenergi standard (energi- klasse B) eller bedre.
• For alle kommunale bygninger skal det ut arbeides et klimaregnskap og plan for oppfølging.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.