Små mennesker, stor framtid

Barn og unge

Delmål
Attraktive og utviklende oppvekstmiljø i hele kommunen

Strategier

Stavanger kommune vil:
• planlegge barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet knyttet til positiv utvikling og læring i nærmiljøet.
• tilrettelegge for god folkehelse.
• utvikle gode samarbeidsformer i arbeidet med barn, unge og deres foresatte.

Utvikle attraktive oppvekstmiljø
Trygghet er en forutsetning for en god oppvekst. Den utvikles best i et nært og godt oppvekstmiljø. Kommunen må legge vekt på tjenester som gir vilkår for gode familieliv. Barnehage, skole, idrettsanlegg, turområder og andre muligheter for fysiske og sosiale aktiviteter bør finnes i nærmiljøet. Et godt og stimulerende nærmiljø gir barn og unge et rikere liv gjennom sosial samhandling og kulturell utfoldelse.

Gi det enkelte barn støtte
Gode oppvekstmiljø krever tiltak som gir barn og unge positiv utvikling og trygghet. Forskning understreker betydningen av tidlig oppdaging av risikofaktorer og tidlig intervensjon. Både i helsestasjon, barnehage og skole er det viktig å fange opp barn med særskilte behov tidlig. Kommunen skal ha nødvendig kompetanse, gode støttesystemer og verktøy til å gi riktig hjelp til rett tid.

Stavanger skal være en by hvor barn eller unge ikke lider som følge av alvorlig omsorgssvikt. Ulike kommunale tjenesteområder skal samarbeide om å prioritere tiltak som kan sikre barnas rettigheter og utvikle deres evne og mulighet til å mestre hverdagen.

Sikre alle et barnehagetilbud av høy kvalitet i nærmiljøet
Skole og barnehage er viktige elementer i et godt oppvekstmiljø. På samme måte som for skole, må det derfor utvikles inntakskriterier for barnehagen som tar utgangspunkt i avstanden mellom hjem og barnehage. Et barnehagetilbud i nærmiljøet reduserer også foreldrenes bilavhengighet på reiser mellom hjem, barnehage og jobb. En egen plan for utbygging av barnehagene i Stavanger kommune vil utrede dette nærmere.

Samtidig som målet om full barnehagedekning nås, må det fortsatt rettes fokus på kvalitet i innholdet. Barnehagen skal være en god læringsarena som inkluderer alle barn. Den er en viktig arena for å utvikle kulturell identitet, og barna skal få kulturelle erfaringer fra den lokale, nasjonale og globale verden.

Stavanger kommune vil legge vekt på å utvikle en barnehage hvor alle barn skal oppleve glede og mestring i samvær med andre. Barnehagene skal anerkjenne og synliggjøre alle språk og kulturer, samt sikre god språkutvikling hos minoritetsbarn.

Styrke elevenes muligheter for læring og mestring
Stavangerskolen skal fortsette å stille seg høye læringsmål. Elevenes læring og mestring skal gi trivsel, og elevene skal gå ut av grunnskolen med god basiskompetanse i lesing, skriving, regning og IKT. Dette gir grunnlag for økte kunnskaper og ferdigheter i skolefagene og er en forutsetning for å motvirke ulikheter i samfunnet.

Like viktig er det at skolen bidrar til å utvikle elevenes evne til å se seg selv og andre som medansvarlige for et godt fellesskap og en positiv samfunnsutvikling. I skolen skal elevene lære å sette pris på fysisk aktivitet, samt møte og lære å verdsette mangfoldet slik det uttrykkes blant annet gjennom kunst og kultur, i ulike livssyn, ulik etnisk bakgrunn og ulike familiemønstre.

Skolebruksplanen som ble vedtatt i 2009, viser at det er nok skolekapasitet i de aller fleste bydeler. Et mulig unntak er Hinna bydel, der det knytter seg noe usikkerhet til utbyggingen av Jåttå nord. Det kan bli behov for utbygging på både barne- og ungdomstrinnet i denne bydelen. I forhold til ledig skolekapasitet kan det legges til rette for ytterligere utbygginger i bydelene Tasta og Hundvåg. Kvernevik i Madla bydel vil ha god kapasitet i forhold til utbygging på Nore Sunde.

Med bakgrunn i framtidige befolkningsframskrivinger vil skolebruksplanen bli løpende evaluert og videreutviklet. Skolebehovet vil bli utredet der.

Tilrettelegge for en god, trygg, og aktiv fritid
Barn og unge i Stavanger skal vokse opp i trygge og gode nærmiljø. Kommunen skal bidra til at de får tilgang til aktiviteter, opplevelser og tjenester som utvikler og beriker. Ungdom skal få anledning til å nytte sine ressurser til gagn for seg selv og andre. Nøkkelen er aktiv deltakelse.

Fritidsarenaer skal være trygge og inkluderende. Ungdom med spesielle behov skal ivaretas med inkluderingstiltak eller spesielt tilrettelagte tiltak. Det er særlig viktig å mobilisere ressurser i nærmiljøet for å kombinere et bredt tilbud av fritidsaktiviteter med målrettet innsats for enkeltindivider og grupper. Det er et mål å motvirke tilstrømming av utsatt ungdom til sentrum. Samtidig må sentrum utvikles til et sted der de møter ulike kulturtilbud, et sted hvor det er trygt også for barn og unge å ferdes.

Selv om det er viktig å prioritere tilbud i nærmiljøet, vil det ikke være mulig å gi tilbud av enhver art i ethvert nærområde. Det betyr at utbygging av sykkelveger og gode kollektivtilbud er en viktig forutsetning for aktivitet blant barn og unge, samtidig som viktige idretts-, kultur- og servicetilbud lokaliseres nær kollektivknutepunkt.

Det mangler gode bydelshus/aktivitetshus i flere deler av byen. Eiganes og Våland bydel har ikke bydelshus og noen bydeler har lang avstand til bydelshus, for eksempel Madla bydel. Det er nødvendig å se videre på behovet for lokaler i de ulike bydelene. Eventuelle nye bydelslokaler skal plasseres i bydels- eller lokalsentrene.

Tilrettelegge for god folkehelse og et helsetilbud i samsvar med behov
Utfordringene knyttet til barns helse handler blant annet om økende forekomst av fedme og diabetes 2. Stavanger kommune vil jobbe for å utjevne sosiale helseforskjeller ved blant annet å ha fokus på sunt mattilbud i skole og barnehage. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2010-2022 skal følges opp for å øke barn og unges fysiske aktivitet.

Samtidig trengs det helsetilbud som er tilpasset barn og unge. Eksempelvis viser undersøkelser at 40 % av barn som vokser opp med vold i nære relasjoner utvikler omfattende helseskader. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være et lavterskeltilbud for gravide, barn og ungdom i alderen 0-16 år og deres foreldre.

Det er viktig å opprettholde det allmenne tilbudet til barn og unge. Gjennom regelmessig kontakt skal kommunen oppdage utviklingsproblemer og gjennomføre oppfølgingstiltak. Mange elever opplever skolehelsetjenesten som et sted der man kan drøfte vanskelige utfordringer i livet. Skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig på den enkelte skole.

Utvikle hensiktsmessige samarbeidsformer med barn, unge og deres foresatte
I arbeidet med å tilrettelegge for gode oppvekstvilkår forutsettes tett dialog med barn, unge og deres foresatte. Det er disse som kjenner behovene best og det er gjennom dialog med dem de gode ideene kan fanges opp.

Skoler og barnehager har gode tradisjoner for denne type samarbeid. Det er likevel viktig å være særlig oppmerksom på grupper som kan være vanskelige å nå. Brukermedvirkning og brukersamarbeid har som mål å ivareta og tilrettelegge for et godt oppvekstmiljø. Mens samarbeidsmøter kan være en naturlig samarbeidsform for ulike organisasjoner, kan brukerundersøkelser og dialogfora i bydelene være egnede virkemidler for kommunen som helhet.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.