Oppfølging og gjennomføring

Kommuneplanen følges opp gjennom de ulike virksomhetsområdenes strategiske og operative arbeid. Aktuelle mål og strategier nedfelles og konkretiseres i de enkelte avdelingers egne planer og/eller i handlings- og økonomiplanen, og ligger til grunn for saksbehandling og prosjektutvikling. I handlings- og økonomiplanen vil det også framgå hvilke deler av organisasjonen som får ansvaret for å følge opp de ulike satsingsområdene og strategiene i kommuneplanen.

Kommunen ønsker en mer tydelig sammenheng mellom kommuneplanen og handlings- og økonomiplanen, og vil justere formen på sistnevnte slik at langsiktige og kortsiktige styringsdokumenter blir mer harmonisert. Det stilles også krav til slik sammenheng i den nye plan- og bygningsloven.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.