Kryssende interesser

Mange strategier og tiltak passer godt inn under ett mål, men kan samtidig være i strid med ett eller flere andre mål i kommuneplanen. De mest åpenbare motsetningene mellom ulike interesser finnes mellom overordnet mål om bærekraft og noen av delmålene.

Eksempelvis er det er miljøvennlig å bo i byer med høy tetthet, blant annet fordi slike byer kan tilby korte reiseavstander og miljøvennlige transporttilbud. Samtidig er faren til stede for at slitasje på friområdene øker og at naturmangfoldet reduseres, at landbruksområdene og uberørt natur settes under press og at livskvaliteten til innbyggerne til syvende og sist blir redusert.

Kommunen må fortløpende avveie prioriteringer for å nå overordnede mål. Kryssende hensyn må avklares før beslutningstakere kan gjøre gode valg, finne kompromisser og redusere ulemper. I valg som blir gjort, er det avgjørende at samfunnet ikke tar ut ressurser økonomisk, sosialt eller miljømessig som gjør det vanskeligere for kommende generasjoner å få et godt liv i Stavanger.

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.