Mål for langsiktig byutvikling

Kommuneplanen skal legge til rette for at kommunen og bysamfunnet jobber målbevisst over lang tid. Målmodellen ble vedtatt gjennom planprogrammet for revisjon av kommuneplanen. Visjonen danner retningen for byens utvikling. Bærekraftig utvikling er fellesnevneren for målene i modellen. Som del av bærekraftsbegrepet er det særlig viktig at hensynet til miljø, mangfold, folkehelse og samfunnssikkerhet ivaretas på tvers av alle planens tema. Alle målene skal avstemmes mot bærekraft.

De vertikale søylene viser fem mål for langsiktig utvikling av Stavanger:

1. En god by å bo i
2. Mangfold og deltakelse
3. Regionsenter med internasjonalt engasjement
4. Nyskapende og robust næringsliv
5. Handlekraftig organisasjon

 

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.