DEL I Innledning

Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli 2009 har fått stor betydning for denne revisjonen av kommuneplanen. Loven stiller tydelige krav til samfunnsdelen i kommuneplanen. Rådmannen har vært opptatt av at samfunnsdelen skal være grundig gjennomarbeidet med særlig fokus på menneskene i byen. For å få et godt grep om dette arbeidet, ble scenariene Stavangerbilder 2025 utarbeidet. Deretter ble det gjennomført en omfattende medvirkningsprosess etter ønske om sterk deltakelse fra byens befolkning. Resultatene er dokumentert i vedlegg til kommuneplanen.

Arealdelen er tilpasset ny lov i plankart, bestemmelser og retningslinjer, og ivaretar spesielt behovet for å følge opp klima- og miljøplanen. Derfor blir det viktig å lykkes med samordnet areal- og transportplanlegging og å fortette byen med god kvalitet.

Kommunedelplanen for kulturminner er utarbeidet samtidig med kommuneplanen. Foreslåtte bestemmelser og retningslinjer i kulturminneplanen inngår også i kommuneplanen.

Forslaget til revidert kommuneplan har tre hoveddeler.

I – Innledning: Her omtales planens bakteppe, visjon, målstruktur, oppfølging/gjennomføring, og et sammendrag av planen.

II – Politikk for utvikling av Stavanger-samfunnet: De fem hovedmålene suppleres med delmål og strategier som gis en nærmere omtale.

III – Arealforvaltning: Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Planbeskrivelse som omtaler endringer som er gjort i arealdelen.

Arbeidet med kommuneplanen ledes fra KBU ved kommuneplanavdelingen. Rådmannens lederteam er administrativ styringsgruppe.
Alle kommunens hovedavdelinger er representert i prosjektgruppa:

Ingvild Hauge Byberg, Økonomi/Oppvekst og levekår

Carl Rees Halvorsen, Personal og organisasjon

Sten Larsen, Oppvekst og levekår

Bente Gunnarshaug, Oppvekst og levekår

Christian Buch Hansen, Kommunikasjon

Olav Stav, Bymiljø og utbygging

Marit S. Storli, Kultur og byutvikling

Mirjana Gvozdic, Kultur og byutvikling

Kommuneplanen vil bli fulgt opp og konkretisert gjennom kommunens handlings- og økonomiplan.

Stavanger 05.05.2010

Inger Østensjø
rådmann

Halvor S. Karlsen
direktør

Gunn Jorunn Aasland
kommuneplansjef

Marit S. Storli
prosjektleder

KOMMENTARER

Skriv kommentarene dine nedenfor. De blir automatisk tatt vare på. Når du er ferdig kan du se gjennom alle før du sender dem inn her.

Du må installere Adobe Flash Player for å kunne skrive kommentarer. Installer her.