Kommuneplanen 2010-2025

Velkommen til Stavanger kommunes kommuneplan som nå er ute på høring.

I kommuneplanen fastlegger bystyret langsiktige mål og strategier for hele kommunens virksomhet, og for utvikling av bysamfunnet. Gjennom arealdelen kan kommuneplanen også berøre private grunneieres interesser.

Kommuneplanen er ute på høring til og med 15. oktober 2010. Planen skal deretter bearbeides og legges fram for endelig politisk behandling i januar 2011.

Høringsrunden er åpen for alle som ønsker å gi uttalelser. Du kan legge dine kommentarer inn i feltet til høyre når du går inn i kapitlene. Kapitlene i planen finner du listet opp i menyen til venstre.

Eventuelle kommentarer som ikke sendes via dette nettstedet, sendes på e-post til Stavanger kommune, postmottak.kbu@stavanger.kommune.no, eller som brev til Stavanger kommune, Postbok 8001, 4068 Stavanger.

Kommentarene kan også leveres på Servicetorget i Olav Kyrres gate 23.

Dersom du ønsker papirutgave av planforslaget, kan du enten laste det ned og skrive det ut, eller ta kontakt med Servicetorget, tlf. 04005.

Vi håper du benytter anledningen til å si din mening. Vær oppmerksom på at alle innspill blir offentlig tilgjengelige gjennom kommunens postjournal.